odborná kniha / monografie
Tuček, Milan (ed.), Ivo Bayer, Lumír Gatnar, Pavel Machonin, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr, Ondřej Špaček. 2006. Soudržnost společnosti z pohledu české veřejnosti. Sociologické studie / Sociological Studies 06:12. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 194 s. ISBN 80-7330-110-5.

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti. Klíčem k empirickému rozkrytí dané problematiky byla série několika navazujících výzkumů veřejného mínění v roce 2004 až (zatím) 2006. Jejich cílem bylo jednak zmapovat pojetí soudržnosti, tak jak je chápe česká veřejnost, jednak zjistit jak ve veřejném mínění souvisí soudržnost s mírou diferenciace společnosti v různých oblastech a s mírou její spravedlnosti. 
Předložená publikace vycházející z výsledků těchto výzkumů se snaží být více než sborníkem příspěvků jednotlivých autorů. Na úvodní teoretickou kapitolu věnovanou konceptům zkoumání sociální soudržnosti (Šafr, Sedláčková, doplněk Machonin) navazuje řada empiricky podložených dílčích studií, které se postupně zabývají chápáním sociální soudržnosti českou veřejností (J.Šafr), hodnotami (O. Špaček) a normami (L. Gatnar a M.Tuček) ve vztahu k soudržnosti společnosti, vnímáním sociální spravedlnosti (M. Tuček), názorovými štěpeními (příspěvky P. Machonina a I. Bayera), interpersonální důvěrou (M. Sedláčková) a problematikou volební účasti (P. Machonin) ve vazbě na soudržnost.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
sociální kapitál
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku