odborná kniha / monografie
Maříková, Hana (ed.), Marta Vohlídalová. 2007. Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci. Sociologické studie / Sociological Studies 07:11. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 102 s. ISBN 978-80-7330-135-4.

Participace otců na péči a výchově dítěte je považována za jeden ze způsobů narušení genderových nerovností. Studie si proto klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného statu quo. Klade si také otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází či může dojít a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti. Studie je uvozena analýzou některých nedávno provedených, k tématu se vážících kvantitativních výzkumů, kdy tato analýza vytváří rámec pro zasazení analýzy kvalitativních dat do širšího společenského kontextu. Těžiště studie vychází ze speciálně realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného v roce 2006 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, jehož cílem bylo postižení konstrukce rodičovských i nerodičovských rolí u participantů a participantek výzkumu, stejně jako utváření a reflexe jejich rodičovských a genderových identit. Při analýze problému se však text neomezuje jen na doposud zmíněné zdroje, ale vychází i ze zjištění a poznatků z jiných relevantních domácích a zahraničních výzkumů a studií vážících se k dané problematice. 

Sdílejte tuto stránku