kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří. 2012. „Úvod: "Distinkce & hodnoty 2008" - výzkum sociální reprodukce a diferenciace hodnotových struktur.“ Pp. 9-24 in Šafr, Jiří a kolektiv. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 166 s. ISBN 978-80-7330-188-0.

Monografie pojednává problematiku mezigenerační transmise sociálních nerovností v procesu rodinné socializace s využitím výsledků reprezentativního šetření kohorty ve věku 30–34 (narozeni 1974–1978) spolu s jejich rodiči (Distinkce a hodnoty 2008). Výsledky ukazují: 1. výraznou reprodukci sociálního statutu/třídní pozice a částečně také životního stylu (volnočasové aktivity) v dospělosti a to na základě třídní pozice rodičů a dostupnosti různých zdrojů v rodině; 2. ale také to, že tyto kulturní zdroje, ačkoliv nerovně distribuované, jsou účinným nástrojem vzestupné mobility ze znevýhodněné třídní pozice (jde o aktivní demokratický výchovný styl a pro-čtenářské klima v rodině). Přikláníme se tak k platnosti teoretického modelu kultu částečně také nekognitivní osobnostní rysy (svědomitost a celková vyrovnanost). Obecně tak platí, že kultura je významným nástrojem v mezigeneračním úsilí o zajištění výhodné pozice v sociálním prostoru.

Součást publikace: 
2012
Šafr, J. (ed.), T. Bariekzahyová, M. Gorãíková, J. Häuberer, V. Patočková, O. Špaček
Sdílejte tuto stránku