odborná kniha / monografie
Renáta Mikešová. 2019. Vliv lokálního prostředí na volební chování v Česku. Dostupné z: https://www.geografie.cz/archiv/stahnout/273.

Článek, který je kvalitativní studií příčin volebního chování a dalším příspěvkem do široké diskuse na téma vlivu lokálního prostředí na volební chování jedince, vychází z analýzy 9 skupinových diskusí (focus groups) a 44 rozhovorů provedených v desíti lokalitách v Česku. Výzkum se zaměřil na lokality, pro které je charakteristické určité stabilní volební chování se specifickou politickou orientací voličů, jenž ale svou charakteristikou neodpovídá volebnímu chování, které by se dalo očekávat podle sociodemografického složení obyvatel. Cílem tohoto článku bylo zjistit, jak lokální kontext ovlivňuje rozhodnutí voličů jít k volbám a volit určitou politickou stranu a zda se různé kontextuální vlivy nějakým způsobem liší v regionech reprezentujících vybrané stranické rodiny. Při výzkumu jsme se zaměřili na vliv sociodemografické struktury obyvatel, na ekonomický vývoj v regionu či obci, na lokálně specifické školní vzdělávání, na místní média, na významné historické události, politické či kulturní osobnosti se vztahem k regionu nebo obci, na krajovou či lokální identitu a na existenci a vliv významných politických stran anebo jiných organizací (církev, spolky, neziskové organizace) i na další vlivy. Ze zkoumaných kontextuálních vlivů se jakonejvýznamnější ukázal vliv sociodemografických charakteristik voličů v určitém regionu, a to jak současných, tak minulých, historický vývoj dané oblasti, který se odráží v rodinné historii, a vliv komunální politiky. Výzkum též ukázal, že užití kvalitativních metod ve volební geografii je vhodným doplněním kvantitativních výzkumů, které z velké části pracují s agregovanými daty a mnohdy nemohou postihnout a vysvětlit lokální specifické situace.

 

Left

Témata: 
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku