kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Petra Anýžová, Natálie Simonová. 2013. „Vliv osobnostních, rodinných a sociálních faktorů na dosažené vzdělání a úroveň kompetencí.“ Pp. 109–130 in J. Straková, A. Veselý (eds.). Předpoklady úspěchů v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraničních služeb. ISBN 978-80-87335-53-6. DOI 10.13140/RG.2.1.1456.0722. Dostupné z: http://www.piaac.cz/attach/PIAAC_publikace_web.pdf.

Tato kapitola se zabývá nejen nerovnostmi v šancích na dosažení vyššího vzdělání, vývojem vzdělanostní mobility, ale též vlivem sociálního původu a dosaženého vzdělání na úroveň kompetencí jedince. Výsledky provedených analýz potvrzují obecný trend poklesu podílu vzestupně mobilních a růstu podílu sestupně mobilních jedinců a prokazují, že v základních mobilitních vzorcích existují velké rozdíly mezi muži a ženami (vzestupnou mobilitou prošlo výrazně více žen než mužů). Poměrně překvapivým zjištěním je růst vlivu sociálně-ekonomického statusu výchozí rodiny na dosažení středního vzdělání s maturitou a zřetelné rozdíly mezi muži a ženami v šancích na dosažení vyššího vzdělání: ženy mají dnes ve srovnání s muži dvakrát větší šanci na dosažení středního vzdělání a třikrát větší šanci na uskutečnění přechodu mezi středním a vysokoškolským vzděláním. Kompetence jsou dle předpokladů formovány jak dosaženým vzděláním, tak sociálním původem, přičemž vliv sociálně-ekonomického statusu výchozí rodiny na kompetence se prosazuje zejména nepřímo prostřednictvím dosaženého vzdělání. Vedle toho byl také prokázán silný vliv vzdělání matky na dosažené vzdělání i kompetence jedince. Pokud jde o vliv pohlaví, ženy sice ve srovnání s muži dosahují poněkud nižší celkové hladiny kompetencí, byla identifikována určitá převaha žen nad muži v čtenářské gramotnosti a mírná převaha mužů nad ženami v numerické gramotnosti. Nalezen byl také trend postupného zvyšování hladiny kompetencí až do věku okolo 30 let, kdy dochází k obratu a kompetence se postupně „vytrácí“ s mírnými odlišnostmi podle pohlaví a druhu kompetencí.

Sdílejte tuto stránku