recenzovaný článek
Vohlídalová, Marta. 2007. „Vztah pracovního a soukromého života v perspektivě mezinárodního srovnání.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): 52-59. ISSN 1213-0028.

Článek se zabývá vztahem pracovního a soukromého, partnerského a rodinného života v současné české společnosti. Vychází ze základních zjištění pocházejících z výzkumného šetření Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti uskutečněného v roce 2005, které zasazuje do mezinárodního kontextu. Text se zaměřuje na srovnání vybraných Evropských zemí z hlediska toho, do jaké míry jejich občané pociťují napětí mezi pracovním a rodinným životem, přičemž daná zjištění uvádí do souvislosti s uspořádáním rodinných politik a trhů práce v daných zemích. Mezinárodní srovnání je provedeno na datech z druhého kola Evropského sociálního výzkumu (ESS), které proběhlo na přelomu let 2004 a 2005. Zjištění poukázala na to, že Česká republika patří k zemím s relativně vyšší mírou pociťovaného napětí mezi pracovním a soukromým životem, narozdíl od zemí Skandinávie a některých dalších západoevropských zemí.

 

Sdílejte tuto stránku