odborná kniha / monografie
Machonin, Pavel, Milan Tuček. 2002. Zrod a další vývoj nových elit v České republice (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002). Sociologické texty / Sociological Papers 02:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 60 s. ISBN 80-7330-011-7.

Studie shrnuje výsledky téměř desetiletého úsilí autorů dobrat se souvislosti se studiem
postsocialistické transformace české společnosti také co nejúplnějšího empirického a teore-
tického poznání procesu zrodu a dalšího vývoje společenských elit. Ty jsou zde chápány pře-
devším jako vrcholová stratifikační seskupení vstupující e složité interakce s celým sociál-
ním systémem,jeho institucionální strukturou ekonomickou i politickou i s celou sférou kul-
turně civilizační. Zahrnují elitu politicko-správní, ekonomickou i kulturně ideologickou. Pře-
vyprávěním dějin vzniku a vývoje všech tří složek letech 1989 –2002 (včetně stručné retro-
spektivy týkající se zárodků postsocialistických elit e státním socialismu)a systematickou
prezentací poznatků z vlastních i převzatých pramenů si autoři vytvořili bázi pro testo ání
hlavních proudů soudobých teorií geneze a vnitřní struktury elit (Szelényi et al. a Higley et
al.). Hlavním závěrem těchto testů je poznatek, že schémata vytvářená těmito teoriemi je
možno použít k interpretaci a zobecnění postsocialistického vývoje jako užitečný základ pro
ideáltypové modely postihující různorodou sociální realitu, nikoli jako předem dané striktní
predikce.

Left

Témata: 
elity
transformace
Sdílejte tuto stránku