Accreditation

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace:

  1. doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky,
  2. doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology do 30. dubna 2017, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá -v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky, pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze společně se Sociologickým Ústavem Akademie věd České republiky, v.v.i.​