Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., (SOÚ AV ČR) byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. SOÚ AV ČR, se stal od 1. ledna 2007, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Nedílnou součástí této významné institucionální změny je založení a fungování Rady SOÚ AV ČR, v. v. i., a Dozorčí rady SOÚ AV ČR, v. v. i.

SOÚ AV ČR je příjemcem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO: 68378025) a hlavní profil činností SOÚ AV ČR na léta 2012–2017 je utvářen realizací základního výzkumu v oblasti sociologie a výzkumu v oblasti veřejného mínění.

SOÚ AV ČR rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá moderní výzkumné metody kvantitativní i kvalitativní a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou zejména ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie a genderová studia. SOÚ AV ČR podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného mínění a archivaci kvantitativních a kvalitativních dat.

SOÚ AV ČR je plně integrován do mezinárodní vědecké spolupráce, aktivně participuje na řadě evropských i mezinárodních vědeckých programů i projektů a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích. SOÚ AV ČR také pravidelně realizuje výzkumy z mezinárodního programu International Social Survey Programme (ISSP) a mezinárodního výzkumného programu European Social Survey (ESS).

Kromě témat základního výzkumu, jejichž řešení umožňuje úspěšná projektová činnost pracovníků ústavu, je ústav také významným nositelem projektů v rámci 6RP a návazných aplikovaných projektů.

SOÚ AV ČR sídlí v Praze. V rámci infrastruktury realizuje činnosti a vědecké aktivity, jako jsou: Sociologická knihovna, Národní kontaktní centrum – gender a věda, Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a impaktované vědecké periodikum Sociologický časopis/Czech Sociological Review.

Postgraduální studium

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 1, § 81 a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), o udělení akreditace:

 1. doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie do 31. července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky,
 2. doktorskému studijnímu programu Sociology se studijním oborem Sociology do 31. července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná, výuka probíhá - v anglickém jazyce, standardní doba studia 4 roky,
 3. doktorskému studijnímu programu Sociologie se studijním oborem Sociologie a Veřejná a sociální politika do 31. července 2018, forma studia je prezenční a kombinovaná standardní doba studia 3 roky, pro Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze společně se SOÚ AV ČR

Financování výzkumných projektů

V současné době běží práce na 27 výzkumných projektech. Ty jsou z největší části financovány Grantovou agenturou ČR, dále pak ministerstvy a zahraničními institucemi.

Využití výsledků

Výsledky výzkumů, realizovaných týmy SOÚ AV ČR jsou zveřejňovány ve vědeckých publikacích, v domácích i zahraničních vědeckých časopisech, jsou prezentovány na seminářích, národních a mezinárodních konferencích a jsou nabízeny pro použití orgánům státní správy, parlamentu a vzdělávacím a dalším institucím. Empirická data, pořízená v rámci většiny sociologických výzkumů jsou archivována v Českém sociálněvědním datovém archivu, kde jsou k dispozici vědecké obci, pedagogům a studentům pro nekomerční účely.

Mezinárodní spolupráce

SOÚ AV ČR je zapojen do několika multinárodních a mezinárodních vědeckých programů, podílí se na organizaci významných mezinárodních vědeckých setkání a je zapojen do výměny vědeckých informací mezi institucemi v různých zemích.

Ústav je kolektivním členem:

 • Central European Opinion Research Group (CEORG);
 • European Consortium for Political Research (ECPR);
 • European Consortium for Sociological Research (ECSR);
 • European Sociological Association (ESA);
 • European Network for Housing Research (ENHR);
 • International Social Survey Programme (ISSP);
 • ATGender;
 • International Association of Research Centers of Advanced Gender Studies (RINGS);
 • European Platform of Women Scientists.

Mezinárodní dvoustranné dohody o vědecké spolupráci mezi Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., a:

 • Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě;
 • Institute for the Research of Societies and Science Bulharské akademie věd v Sofii;
 • The Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences;
 • Sociologickým ústavem Čínské akademie společenských věd v Pekingu, Sociologickým ústavem Centra pro sociální vědy Maďarské akademie věd v Budapešti, Ústavem pro filozofii a sociologii Polské akademie věd ve Varšavě, Sociologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě a Ústavem pro filosofii a sociologii Bulharské akademie věd v Sofii (šestistranná dohoda).

Připojené odkazy