Trvání projektu: 
2000 - 2004

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných příležitostí, c) sociální akceptace této politiky. Osou projektu je analýza institucionálních, sociálních a občanských otázek souvisejících s postavením žen v české společnosti. Těžiště přínosu projektu spočívá v realizaci přímé návaznosti základního výzkumu a procesů formování politiky rovných příležitostí mužů a žen k cílenému využití v praxi. Tvoří tak jednu linii badatelského výzkumu, který je orientován na podporu efektivity fungování integračních mechanismů a harmonizaci procesů rozvíjení občanské participace v oblasti lidských práv.
Výstupy jsou realizovány v krátkém časovém horizontu a směřují k návrhům a doporučením. Výzkumnáorientace koresponduje se závažností gender mainstreamingu v současném evropském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 1 - 10)

Hašková, Hana

Článek přináší přehled teoretických přístupů k genderovým nerovnostem na trhu práce a jejich kritiku. Na základě dat reprezentativního šetření vysokoškoláků jsou zjišťovány jejich interpretace nižšího postavení žen na trhu práce. Ačkoliv nebyla k dispozici srovnatelná data pro celou českou populaci, výsledky výzkumu naznačují, že z teorií zdůrazňující vliv stereotypů o ženské a mužské pracovní síle, lze při analýze nižšího postavení žen na současném českém trhu práce vycházet.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, další číslo bulletinu Gender , rovné příležitosti, výzkum je pro Vás opět připraveno, tentokrát v podobě dvojčísla, v široké paletě odborných článků. V tomto čísle nabízíme příspěvky z velmi úspěšného panelu Rodina a gender, který proběhl letos v květnu v rámci Československých sociologických dní. Další, zejména empirické články, jsou převážně výstupy z výzkumných projektů oddělení Gender & sociologie.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí.

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

Především od poloviny 90. let 20. století se v ČR rozpoutala v rámci sociálních věd široká diskuze na téma rapidního propadu porodnosti a sňatečnosti, který nastal v průběhu posledního desetiletí ve většině středoevropských a východoevropských zemí. Celkově lze v této diskuzi identifikovat dva hlavní explanační proudy propadu porodnosti. Jeden klade důraz na hodnotové změny, vedoucí k poklesu prorodinných orientací.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana
Téma:
gender, sexualita, zdraví
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana
Téma:
gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

Číslo bulletinu Gender – rovné příležitosti – výzkum, které se vám nyní dostává do rukou, shrnuje několik na první pohled spíše různorodých témat. Tato témata spojuje problematika rovných příležitostí žen a mužů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky

Připojené obrázky