Trvání projektu: 
2000 - 2004

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných příležitostí, c) sociální akceptace této politiky. Osou projektu je analýza institucionálních, sociálních a občanských otázek souvisejících s postavením žen v české společnosti. Těžiště přínosu projektu spočívá v realizaci přímé návaznosti základního výzkumu a procesů formování politiky rovných příležitostí mužů a žen k cílenému využití v praxi. Tvoří tak jednu linii badatelského výzkumu, který je orientován na podporu efektivity fungování integračních mechanismů a harmonizaci procesů rozvíjení občanské participace v oblasti lidských práv.
Výstupy jsou realizovány v krátkém časovém horizontu a směřují k návrhům a doporučením. Výzkumnáorientace koresponduje se závažností gender mainstreamingu v současném evropském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 11 - 20)

Hašková, Hana

Zatímco česká společnost prochází změnami, s nimiž si často ani neví příliš rady, mohlo by se zdát, že sféra soukromého života, tedy sféra týkající se rodiny a rodinných vztahů, zůstává jistotou, kterou bývala. Její členové přestoupili na tržní hospodářství bez jakékoli reflexe gender kontraktu. Výzkumy ukazují, že ženy si začaly budovat pracovní kariéry, do domácnosti neodešly, jak předpokládali někteří politici, a dál vydělávají peníze a pokládají se za spoluživitelky rodin.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

V realizaci a vydávání informačního čtvrtletníku „Gender – rovné příležitosti - výzkum“ vidíme možnost, jak efektivně propojit výzkum a aktuální otázky související s postavením žen v české společnosti.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

Zatímco česká společnost prochází změnami, s nimiž si často ani neví příliš rady, mohlo by se zdát, že sféra soukromého života, tedy sféra týkající se rodiny a rodinných vztahů, zůstává jistotou, kterou bývala. Její členové přestoupili na tržní hospodářství bez jakékoli reflexe gender kontraktu. Výzkumy ukazují, že ženy si začaly budovat pracovní kariéry, do domácnosti neodešly, jak předpokládali někteří politici, a dál vydělávají peníze a pokládají se za spoluživitelky rodin.

 

Téma:
gender, metodologie výzkumu
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Hašková, Hana

První knihy, které zkoumaly ženy jako celek, tedy jako skupinu, která se vyznačuje určitými vlastnostmi, se neobjevily před třiceti lety v době, kdy se začalo objevovat slovo gender. Takové knihy jsou s námi odnepamět a kdo četl knihu Virginie Woolf Vlastní pokoj si do zajisté vzpomene na jej nezapomenutelný seznam publikací, které ve svém názvu nesou slovo žena. Oproti současnému bádání se ale tyto knihy opírají o určitou představu „lidské přirozenosti“, která je dána biologicky.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Článek uvádí rubriku Ženy v managementu, která bude z generového pohledu zkoumat jednotlivé aspekty postavení žen v řídících pozicích. Cílem tohoto textu je popsat základní genderové nerovnosti v práci, definovat genderovou rovnost a její hlavní překážky v pracovním prostředí.

 

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Článek popisuje význam akcí pro dosažení genderové rovnosti jako strategického cíle pro rozvoj organizace a podává základní argumenty. Zaměřuje se na 4 hlavní oblasti: přijímání pracovníků, profesní rozvoj, organizaci práce a kulturu pracovního prostředí.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Článek blíže ukazuje tři oblasti, kde je třeba zavádět akce na podporu genderové rovnosti v organizacích: profesní rozvoj,organizace práce, kultura pracovního prostředí. Jde zároveň o koncept mentoringu na řídících pozicích a možnosti zavádění pracovní flexibility.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky

Připojené obrázky