Trvání projektu: 
2000 - 2004

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných příležitostí, c) sociální akceptace této politiky. Osou projektu je analýza institucionálních, sociálních a občanských otázek souvisejících s postavením žen v české společnosti. Těžiště přínosu projektu spočívá v realizaci přímé návaznosti základního výzkumu a procesů formování politiky rovných příležitostí mužů a žen k cílenému využití v praxi. Tvoří tak jednu linii badatelského výzkumu, který je orientován na podporu efektivity fungování integračních mechanismů a harmonizaci procesů rozvíjení občanské participace v oblasti lidských práv.
Výstupy jsou realizovány v krátkém časovém horizontu a směřují k návrhům a doporučením. Výzkumnáorientace koresponduje se závažností gender mainstreamingu v současném evropském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 21 - 30)

Křížková, Alena

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena
Téma:
gender, politika (a postoje k politice), sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

V tomto čísle bychom se rády zaměřily na tématiku genderové identity a transgenderu. Jde přitom o téma, které se až donedávna vnímalo striktně jako lékařský problém, který je možno vyřešit úspěšnou „léčbou“. Již méně pozornosti bylo věnováno sociálním aspektům přechodu genderu, které mohou nabývat různých forem.

 

Téma:
gender, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

První číslo letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum věnujeme převážně rekapitulaci nejvýznamnějších titulů, které u nás na téma genderu v poslední době vyšly a o kterých jsme Vás ještě neinformovaly. Chceme tímto způsobem ukázat, jak se genderová literatura v češtině pomalu ale jistě rozrůstá, a zároveň Vás inspirovat k jejímu výběru a četbě. Kromě recenzí a anotací původně českých titulů a překladů do češtiny jsme zařadily i dvě zdařilé studentské práce.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena
Téma:
gender, rodina, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

V realizaci a vydávání informačního čtvrtletníku „Gender – rovné příležitosti - výzkum“ vidíme možnost, jak efektivně propojit výzkum a aktuální otázky související s postavením žen v české společnosti.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Radimská, Radka

Článek pojednává o teorii francouzského sociologa rodiny F. de Singlyho a vysvětluje jeho pojetí soukromého života.

 

Téma:
rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Radimská, Radka

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Radimská, Radka

Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti, které jsou předmětem intenzivního výzkumu v české sociologii zabývající se genderovými vztahy. Tím prvním je sféra soukromého života – rodiny, partnerských vztahů a sexuality.

Téma:
gender, mezilidské vztahy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Radimská, Radka

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, mezilidské vztahy, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky

Připojené obrázky