Trvání projektu: 
2000 - 2004

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných příležitostí, c) sociální akceptace této politiky. Osou projektu je analýza institucionálních, sociálních a občanských otázek souvisejících s postavením žen v české společnosti. Těžiště přínosu projektu spočívá v realizaci přímé návaznosti základního výzkumu a procesů formování politiky rovných příležitostí mužů a žen k cílenému využití v praxi. Tvoří tak jednu linii badatelského výzkumu, který je orientován na podporu efektivity fungování integračních mechanismů a harmonizaci procesů rozvíjení občanské participace v oblasti lidských práv.
Výstupy jsou realizovány v krátkém časovém horizontu a směřují k návrhům a doporučením. Výzkumnáorientace koresponduje se závažností gender mainstreamingu v současném evropském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 31 - 40)

Radimská, Radka

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, rodina, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linková, Marcela

Boj s násilím na ženách vyžaduje vynaložení koordinovaného úsilí na všech úrovních společnosti. Jde o jeden z nejvážnějších společenských problémů, jehož důsledky jsou dalekosáhlé – nejen pro život a psychické i fyzické zdraví žen a jejich dětí, ale i pro fungování společnosti celkově. Zároveň je nutné si uvědomit, že násilí páchané na ženách je strukturální součástí naší genderově uspořádané společnosti, která ženám přiřazuje druhořadou hodnotu a jejich status definuje statusem muže.

Téma:
gender, historická sociologie, kriminalita, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Linková, Marcela

V tomto čísle bychom se rády zaměřily na tématiku genderové identity a transgenderu. Jde přitom o téma, které se až donedávna vnímalo striktně jako lékařský problém, který je možno vyřešit úspěšnou „léčbou“. Již méně pozornosti bylo věnováno sociálním aspektům přechodu genderu, které mohou nabývat různých forem.

 

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Maříková, Hana

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Maříková, Hana

Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti, které jsou předmětem intenzivního výzkumu v české sociologii zabývající se genderovými vztahy. Tím prvním je sféra soukromého života – rodiny, partnerských vztahů a sexuality.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Maříková, Hana

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Uhde, Zuzana

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra
Téma:
gender, média
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra
Téma:
gender, média
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra
Téma:
gender, kriminalita, rodina
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky

Připojené obrázky