Trvání projektu: 
2000 - 2004

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných příležitostí, c) sociální akceptace této politiky. Osou projektu je analýza institucionálních, sociálních a občanských otázek souvisejících s postavením žen v české společnosti. Těžiště přínosu projektu spočívá v realizaci přímé návaznosti základního výzkumu a procesů formování politiky rovných příležitostí mužů a žen k cílenému využití v praxi. Tvoří tak jednu linii badatelského výzkumu, který je orientován na podporu efektivity fungování integračních mechanismů a harmonizaci procesů rozvíjení občanské participace v oblasti lidských práv.
Výstupy jsou realizovány v krátkém časovém horizontu a směřují k návrhům a doporučením. Výzkumnáorientace koresponduje se závažností gender mainstreamingu v současném evropském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 41 - 50)

Rakušanová, Petra
Téma:
gender, média
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Cílem textu je představit hlavní charakteristiky ženské pozice na trhu práce ve srovnání s muži v jejích nejdůležitějších aspektech a zároveň ukázat reflexi této pozice v postojích žen i mužů.

 

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Text se zaměřuje na analýzu prožívání nezaměstnanosti a procesu hledání práce dvou kategorií žen: absolventek vysokoškolského studia a žen po rodičovské dovolené.

 

Téma:
gender, práce, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Práce podává přehled a vysvětlení základních demografických a sociologických trendů rodinného chování v české společnosti v návaznosti na měnícící se ekonomicko-sociální podmínky.

 

Téma:
gender, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena
Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka

Článek se zabývá vztahy mužů a žen, coby výsledkem působení velkého počtu na sobě závislých struktur.

 

Téma:
gender, mezilidské vztahy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka, Hašková, Hana

Destabilizace instituce manzelstvi ma za na nasledek dva zasadni jevy: obtiznou situaci svobodnych a rozvedenych matek vychovavajicich deti o samote a ztratu podilu otcu na vychove a peci o deti.

Téma:
gender, péče, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Kapitola přináší empirická data o dělbě genderových rolí v české společnosti a jejich vývoji v posledním desetiletí. Jednak poukazuje na genderové stereotypy v postojích k mužským a ženským rodinným a pracovním rolím, a jednak analyzuje rozdělení práce v partnerském soužití muže a ženy v různých fázích rodinného cyklu.

 

Téma:
gender, práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Linková, Marcela

V kapitole se autorka věnuje formách flexibility práce (kvantitativní flexibilita se týká uspořádání pracovní doba, kvalitativní flexibilita se týká kvality a organizace práce) a jejich genderovými aspekty a dopadem na možnost harmonizace práce a rodinných povinností. Ukazuje specifické formy flexibilního zaměstnávání s cílem umožnit harmonizaci a zkoumá postoje zainteresovaných aktérů k jednotlivým formám flexibility.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Ve studii jsou sledovány proměny porodnické praxe. Porod, jeho rizika a vedení, je nahlížen sociálně konstruktivistickou optikou. Způsoby, jakými jsou vyjednávána jeho odlišná pojetí, jsou analyzovány na základě kvantitativních i kvalitativních dat. Práce je zaměřena na analýzu způsobů argumentace příznivců dvou soupeřících koncepcí vedení porodu v současném českém porodnictví, a na analýzu faktorů ovlivňujících reálnou praxi zdravotníků v naší společnosti.

Téma:
gender, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky

Připojené obrázky