Trvání projektu: 
2000 - 2004

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je podpora sociální dynamiky těchto procesů:a) implementace závazných evropských standardů politiky rovnosti mužů a žen do různých sfér sociálního života, b) politické i občanské průchodnosti politiky rovných příležitostí, c) sociální akceptace této politiky. Osou projektu je analýza institucionálních, sociálních a občanských otázek souvisejících s postavením žen v české společnosti. Těžiště přínosu projektu spočívá v realizaci přímé návaznosti základního výzkumu a procesů formování politiky rovných příležitostí mužů a žen k cílenému využití v praxi. Tvoří tak jednu linii badatelského výzkumu, který je orientován na podporu efektivity fungování integračních mechanismů a harmonizaci procesů rozvíjení občanské participace v oblasti lidských práv.
Výstupy jsou realizovány v krátkém časovém horizontu a směřují k návrhům a doporučením. Výzkumnáorientace koresponduje se závažností gender mainstreamingu v současném evropském kontextu.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 61, zobrazeno 51 - 60)

Hašková, Hana

Příspěvek je věnován proměnám porodní praxe v ČR, které začaly být diskutovány na konci 90.let nejen mezi lékařskou veřejností, ale staly se námětem širší diskuse mezi odborníky, matkami a nevládními organizacemi. Tato diskuse jednak zviditelnila vzájemně rozdílné prožitky porodu matek a diferencující porodní praxi českých porodnic, a jednak absorbovala i tendence po profesionalizaci porodních asistentek.

 

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Maříková, Hana

Východní Evropa je uznávána jako region, který v posledních desetiletích prošel zásadními sociopolitickými a ekonomickými změnami. Tento přechod měl též podstatný vliv na rodiny a jejich fungování. Publikace vyplňuje mezeru v literatuře a poskytuje včasnou a komplexní analýzu problémů rodiny v tomto regionu. Autoři objasňují rodinný proces v této zemi se zaměřením na historický, sociální a ekonomický kontext a vliv těchto kontextů na rodinu
 

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

The chapter analyzes the curret position of highly qualified women, their life chances and prospects in the transforming society. It also deals wiht gender inequalities in the private sphere as well as the gender inequalities in the public sphere ů especially at work and in the politics.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Článek pojednává o participaci otců v rodině; postojích populace k rodičovským rolím a o otcích na rodičovské dovolené.

 

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Křížková, Alena, Maříková, Hana, Dudová, Radka
Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Maříková, Hana

Stať pojednává o nízkém zastoupení žen ve vrcholné politice jako důsledku působení sociálních mechanismů, identifikuje bariéry vstupu žen do vrcholné politiky.

 

Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Článek se zabývá genderovými nerovnostmi na trhu práce v České republice: platovými rozdíly ve mzdách mužů a žen, možnostmi kariérového vzestupu atd. Jsou zde zmíněny teorie diskriminace žen na trhu práce.

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Kapitola se zabývá rolemi muže a ženy uvnitř současné české rodiny, jejich posuny v čase, nerovnostmi v dělbě práce a dělbě povinností v soukromé sféře. Genderovou nerovnost v rodině pojednává ve vztahu k uzavřenému genderovému kontraktu v této sféře.

Téma:
gender, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Kapitola pojednává o základních institucionálních opatřeních umožňujících sladění práce a rodiny v ČR, jejich legislativním rámci, a zaměřuje se na jejich dodržování (resp. porušování) v různých typech organizací a firem. Jsou zde zmíněny požadavky pracujících týkající se sladění práce a rodiny a identifikovány problémy spojené s harmonizací práce a rodiny v průběhu životního cyklu.

Téma:
práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čermáková, Marie, Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linková, Marcela, Maříková, Hana
Téma:
práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky

Připojené obrázky