Trvání projektu: 
2004 - 2009

Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v realizaci iniciace porozumění a společenské důvěry v tematizaci genderových otázek a v konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy projektu zhodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování vědecké argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života českých žen a mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných poznatků, dat a výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých problémů současného světa.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 80, zobrazeno 31 - 40)

Křížková, Alena

Cílem textu je ukázat postoje české vlády a vládních úředníků a úřednic, kteří měli otázky genderové rovnosti při přípravě na vstup ČR do EU na starosti.

Téma:
elity, gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Křížková, Alena

Soukromé je veřejné je nejen tématem čistě sociologickým na teoretické a výzkumné úrovni, ale i velmi aktuálním politikem na úrovni evropské. Aktuální číslo Sociologického časopisu prezentuje některá z rostoucí variety témat, zkoumaných v oblastikombinace soukromého a pracovního života.

 

Téma:
práce, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena
Téma:
práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Hochschild, Arlie

V květnu 2006 jsem pracovala na výzkumném projektu na univerzitě v Berkely. Zde jsem potkala Arlie Hochschild, jejíž pětatřícetiletá kariéra profesorky sociologie na univerzitě v Berkely se tehdy právě chýlila ke závěru. Měla jsem příležitost navštívit jeden z jejích kursů a diskutovat s ní výzkumnou metodologii a přístupy k zaznamenávání výsledků výzkumu. Také jsme spolu mluvily o rozdílech v Americkém a Českém gender regime.

Téma:
gender, práce, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Studie se zaměřuje na motivace ke vstupu do podnikání, které se ukázaly jako významně odlišné z hlediska genderu, přičemž možnost kombinace práce a rodiny je jednou z hlavních motivací vstupu do podnikání žen. Podnikatelé naopak striktně oddělují profesní a rodinný život a podnikání je pro ně téměř výhradně způsobem jejich vlastního profesního rozvoje.

Téma:
gender, mezilidské vztahy, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Uhde, Zuzana

Článek se věnuje fenoménu sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích v ČR. Z teoretické perspektivy nahlíží sexuální obtěžování jako jeden z aspektů působení symbolické moci mužů nad ženami způsobující kulturní zneuznání žen a zároveň jako jeden z faktorů podporujících ekonomickou nerovnost mezi muži a ženami v západních společnostech.

Téma:
gender, sexualita, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Dudová, Radka, Tomášek, Marcel

Článek představuje výsledky kvalitativního výzkumu pracovních podmínek v zahraničních hypermarketových řetězcích v ČR. Poukazuje na negativní formy flexibility a různé formy zneužívání pracovní síly a na genderové rozměry těchto negativních jevů. Na příkladu pokladních analyzuje proces vytváření sekundárního pracovního trhu.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Dudová, Radka

Článek analyzuje právní a politickou regulaci umělého přerušení těhotenství z perspektivy Foucaultovy teorie gouvernementality a bio-moci. Regulace potratů je představena jako příklad způsobu, jakým státní moc ovlivnovala a disciplinovala těla svých subjektů, jakým regulovala populace a tvarovala ji ve shodě s potřebami vlády.

 

Téma:
gender, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Dudová, Radka

Matky v čele rodin s jedním rodičem se zpravidla stávají hlavními živitelkami svých rodin, přičemž zůstávají primárními pečovatelkami svých dětí. To vede ke zhoršení ekonomické situace jednorodičovských rodin. Výsledky mého výzkumu, prezentované v této stati, ukazují obtíže, s jakými se tyto ženy potýkají při snaze ekonomicky zajistit své rodiny, a hodnoty, které vstupují do jejich pracovních voleb.

 

Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Dudová, Radka, Vohlídalová, Marta

Individualizace společnosti je proces, který probíhá kontinuálně již několik století. K jeho důsledkům patří narůstání odlišnosti mezi jedinci, prosazování jejich individuálních zájmů na úkor zájmů kolektivních a zejména nárůst prostoru pro svobodná rozhodnutí a volby. Negativní stránkou rostoucí svobody je rostoucí nejistota. Tento proces je však nevratný. Současní lidé usilují o autonomii a nezávislost, ale přitom si dále přejí žít společně s ostatními.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky