Trvání projektu: 
2004 - 2009

Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v realizaci iniciace porozumění a společenské důvěry v tematizaci genderových otázek a v konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy projektu zhodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování vědecké argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života českých žen a mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných poznatků, dat a výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých problémů současného světa.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 80, zobrazeno 61 - 70)

Maříková, Hana
Téma:
gender, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, Marta

Článek je recenzí knihy Catherine Hakim Work-lifestyle Choices in the 21st Century (Oxford university Press, 2000).

 

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Vohlídalová, Marta

Článek je recenzí knihy Ulricha Becka a Elizabeth. Beck-Gernsheim „The Normal Chaos of Love“ vydané roku 1995 v Cambridge v nakladatelství Polity Press.

 

Téma:
mezilidské vztahy, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Formánková, Lenka

Cílem debaty bylo zamyslet se nad příčinami spojenými s nerovným postavením žen v rozvojovém světě a diskutovat o možných východiscích a řešeních.

Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Uhde, Zuzana, Burawoy, Michael

Stať je dialogem Zuzany Uhde s profesorem sociologie Kalifornské univerzity v Berkeley a prezidentem Mezinárodní sociologické asociace Michaelem Burawoyem.

 

Téma:
sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Uhde, Zuzana, Glenn, Evelyn Nakano

Evelyn Nakano Glenn působí jako profesorka genderových a ženských studií a současně etnických studií na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Je také ředitelkou a zakládající členkou Center for Race and Gender, výzkumného pracoviště na stejné univerzitě. Pro akademický rok 2009/2010 byla zvolena prezidentkou Americké sociologické asociace.

Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Uhde, Zuzana

Článek je připomenutím filosofického, literárního a feministického odkazu Simone de Beauvoir u příležitosti stého výročí narozenítéto francouzské spisovatelky a sociální badatelky.

 

Téma:
dějiny sociologie, gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Uhde, Zuzana

Sexuální obtěžování představuje jeden ze zásadních faktorů způsobujících genderové nerovnosti na trhu práce, který je komplexně propojen s dalšími sociálními a politickými mechanismy ovládajícími sféru práce, a proto přímo působí na možnosti prosazování rovných příležitostí mužů a žen.

Téma:
gender, sexualita, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Uhde, Zuzana

Článek se zaměřuje na diskusi mezi vedoucími směry současné feministické teorie. Na pozadí debaty ohledně konceptualizace vztahu mezi přerozdělováním a uznáním, neboli vztahu mezi rovností a diferencí se autorka snažila vyzdvihnout jak shody, tak rozpory jednotlivých stanovisek.

Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Uhde, Zuzana

Článek je odbornou recenzí knihy Marka Hrubce a kolektivu autorů Sociální kritika v éře globalizace. Jednotliví autoři a autorky se v ní zabývají kritickými analýzami současného stavu a rovněž navrhují řešení sociálních konfliktů a ekonomických nespravedlností. V českém kontextu je tato kniha významná také z toho důvodu, že uvedením feministických autorek v kontextu kritických globálních studií vnáší tuto perspektivu do oblasti, v níž bývá u nás až na výjimky přehlížena.

Téma:
gender, globalizace
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace

Stránky