Trvání projektu: 
2004 - 2009

Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků výzkumu cíleným skupinám uživatelů, v realizaci iniciace porozumění a společenské důvěry v tematizaci genderových otázek a v konstrukci efektivní sociální intervence do genderově organizované společenské praxe. Výstupy projektu zhodnotí vliv intervence na tematizaci tabuizovaných problémů a na proces prosazování vědecké argumentace do společenských diskurzů vztahujících se k závažným problémům života českých žen a mužů. Jde o kritické zhodnocení reálného přínosu transferu genderově podmíněných poznatků, dat a výzkumů. Výzkumná orientace aplikovaného projektu koresponduje s nutností posilovat kredibilitu a význam vědy a výzkumu pro řešení akutních a společensky naléhavých problémů současného světa.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 80, zobrazeno 71 - 80)

Uhde, Zuzana

Text je recenzí knihy Virginie Held The Ethics of Care. Personal, Political, and Global.

 

Téma:
gender, péče
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Článek je recenzí sborníku vydaného kolektivem autorů Ústavu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem, který se pod vedením Axela Honnetha zaměřuje na teorii paradoxů kapitalistické modernizace.

 

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Recenze prezentuje knihu Nancy Fraser Rozvíjení radikální imaginace, v níž tato autorka prezentuje vývoj svého promýšlení teorie spravedlnosti od dvoudimenzionílní teorie spravedlnosti k současným úvahám o teorii postvestfálské demokratické spravedlnosti.

 

Téma:
globalizace, sociologie práva
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Článek je recenzí sborníku editovaného Arlie R. Hochschild a Barbarou Ehrenreich, které v něm představily kolekci článků zabývajících se změnami sociální organizace péče v kontextu globalizace, feminizace migrace a globálních nerovností.

 

Téma:
globalizace, migrace a mobilita, péče
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Příspěvek je recenzí knihy Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989, ve které kolektiv autorek a autorů mapuje vývoj prožensky orientovaného aktivismu v České republice po roce 1989.

 

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Příspěvek je recenzí knihy americké profesorky sociální a politické teorie Nancy Fraser. Kniha je sérií článků, ve kterých se autorka vyjadřuje k vybraným aspektům specifickým pro porevoluční období. Hlavními rysy postsocialismu jsou podle ní absence přesvědčivé vize sociální transformace, dilema odlišnosti a rovnosti a znovuoživení neoliberální ekonomiky v souvislosti s globalizací.

 

Téma:
ekonomie, globalizace, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Jedná se o recenzi knihy americké kritické teoretičky Nancy Fraser a německého kritického teoretika Axela Honnetha. Oba autoři na sebe postupně ve dvou krocích reagují a konfrontují vlastní pojetí spravedlnosti s pojetím druhého partnera/ky. Fraser navrhuje dvoudimenzionální teorii spravedlnosti, která by propojila teorie distributivní spravedlnosti a teorie uznání, Honnethnaopak formuluje teorii uznání, která boje v oblasti přerozdělování pojímá jako jeden z druhů bojů za uznání.

Téma:
hodnotové orientace, mezilidské vztahy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Autorka v článku vyzdvihuje kritický potenciál divadelního představení Monology Vagíny, jehož autorkou je Eve Ensler, jak s ohledem na genderovou spravedlnost, tak s ohledem na multikulturalismus. Ensler poukazuje zejména pomocí narativní složky na bezpráví, které je pácháno na ženách, přičemž se snaží vyhnout se západnímu imperialistickému pohledu a poskytnout prostor rovněž ženám mimo západní kulturu.

Téma:
gender, sociologie práva
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Uhde, Zuzana

Recenze knihy dvou významných osobností kritické teorie Nancy Fraser a Axela Honnetha představuje ve vzájemném srovnání jejich odlišná pojetí teorie spravedlnosti. Zatímco Fraser navrhuje dvoudimentionální teorii spravedlnosti, která by propojila teorie distributivní spravedlnosti a teorie uznání, Honneth nabízí alternativní pojetí spravedlnosti, ve kterém boje v oblasti přerozdělovánípojímá jako jeden z druhů bojů za uznání.

 

Téma:
hodnotové orientace, sociologická data
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Dudová, Radka

Článek analyzuje právní a politickou regulaci umělého přerušení těhotenství z perspektivy Foucaultovy teorie gouvernementality a bio-moci. Regulace potratů je představena jako příklad způsobu, jakým státní moc ovlivnovala a disciplinovala těla svých subjektů, jakým regulovala populace a tvarovala ji ve shodě s potřebami vlády.
 

Téma:
gender, rodičovství, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky