Trvání projektu: 
2019 - 2022

Změny v trávení volného času dětí staršího školního věku, které souvisejí zejména s rozšířením internetu a stoupající přítomností dětí na sociálních sítích v posledních 15 letech, patří mezi závažné výzvy a příležitosti 21. století. Cílem projektu bylo na základě multidisciplinárního přístupu založeného na pedagogickém a sociologickém výzkumu stanovit pedagogické výzvy a na ně navazující strategie a konkrétní vzdělávací programy, které povedou ke zvýšení volnočasové kompetence dětí staršího školního věku. Byl připraven program Orientačních dnů zaměřených na volnočasovou kompetenci, který je určen přímo pro děti staršího školního věku, a tři povinně volitelné předměty zaměřené na výchovu k volnému času, které jsou určeny pro studenty pedagogické fakulty.

Jednalo se o projekt aplikovaného výzkumu, jehož hlavním řešitelským pracovištěm byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní řešitel doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.), a kromě týmu SOÚ AV ČR se na jeho řešení podílely také MEDIAN, s. r. o., a Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům Ignáce Stuchlého.

Řešitelský tým SOÚ AV ČR se v rámci projektu zaměřil na sociologickou část výzkumu, konkrétně na přípravu a realizaci reprezentativního dotazníkového šetření zaměřeného na téma trávení volného času a jeho prožívání, ve kterém byly dotazovány děti navštěvující 2. stupeň základní školy nebo ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií a jeden z jejich rodičů. Následně se soustředil na analýzu dat a interperetaci výsledků pro další partnery projektu. Výsledky tohoto šetření také shrnul v monitorovací studii Volný čas dětí staršího školního věku a jeho prožívání. Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice 2021. Tým SOÚ AV ČR se také autorsky podílel 3 kapitolami na společné závěrečné monografii.

doc. Mgr. Michal Kaplánek Th.D.
Členové řešitelského týmu: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
MEDIAN, s.r.o.
Salesiánský klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého
Témata: 
média
životní styl
Zadavatel: 
TA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Patočková, V., D. Čermák, J. Šafr

Cílem předkládané studie je čtenáře seznámit s širším spektrem témat a s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na počátku třetího desetiletí 21. století. V úvodu jsou shrnuta hlavní zjištění a představeny základní parametry výzkumu.

Téma:
rodina, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Čermák, Daniel, Věra Patočková, Jiří Šafr

Kapitola přináší hlavní výsledky z reprezentativního šetření dětí staršího školního věku Volný čas dětí a jeho prožívání 2021. Nejprve se zaměřuje na čas strávený s digitálními médii, především s počítačem, tabletem či mobilem (ICT), dále se věnuje sportovním a pohybovým aktivitám, zapojení do spolkové mimoškolní činnosti, trávení volného času s kamarády a nakonec kulturním a společenským aktivitám (čtení knih, chození do kina apod.).

Téma:
kultura, média, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra

Kapitola se zaměřuje na vybrané otázky, které se týkají prožívání volného času dětí. Úvodní část se zaměřuje na představy dětí o volném čase. Druhá část kapitoly se věnuje tomu, kolik volného času děti podle svého názoru mají a jak jsou s jeho trávením spokojeny. Velký vliv na to, co ve svém volném čase děti dělají, mají jejich rodiče a kamarádi.

Téma:
životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří
Téma:
rodičovství, životní styl
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii