Trvání projektu: 
2019 - 2022

Změny v trávení volného času dětí staršího školního věku, které souvisejí zejména s rozšířením internetu a stoupající přítomností dětí na sociálních sítích v posledních 15 letech, patří mezi závažné výzvy a příležitosti 21. století. Cílem projektu bylo na základě multidisciplinárního přístupu založeného na pedagogickém a sociologickém výzkumu stanovit pedagogické výzvy a na ně navazující strategie a konkrétní vzdělávací programy, které povedou ke zvýšení volnočasové kompetence dětí staršího školního věku. Byl připraven program Orientačních dnů zaměřených na volnočasovou kompetenci, který je určen přímo pro děti staršího školního věku, a tři povinně volitelné předměty zaměřené na výchovu k volnému času, které jsou určeny pro studenty pedagogické fakulty.

Jednalo se o projekt aplikovaného výzkumu, jehož hlavním řešitelským pracovištěm byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní řešitel doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.), a kromě týmu SOÚ AV ČR se na jeho řešení podílely také MEDIAN, s. r. o., a Salesiánský klub mládeže, z. s., Dům Ignáce Stuchlého.

Řešitelský tým SOÚ AV ČR se v rámci projektu zaměřil na sociologickou část výzkumu, konkrétně na přípravu a realizaci reprezentativního dotazníkového šetření zaměřeného na téma trávení volného času a jeho prožívání, ve kterém byly dotazovány děti navštěvující 2. stupeň základní školy nebo ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií a jeden z jejich rodičů. Následně se soustředil na analýzu dat a interperetaci výsledků pro další partnery projektu. Výsledky tohoto šetření také shrnul v monitorovací studii Volný čas dětí staršího školního věku a jeho prožívání. Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice 2021. Tým SOÚ AV ČR se také autorsky podílel 3 kapitolami na společné závěrečné monografii.

doc. Mgr. Michal Kaplánek Th.D.
Členové řešitelského týmu: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
MEDIAN, s.r.o.
Salesiánský klub mládeže, z.s. Dům Ignáce Stuchlého
Témata: 
média
životní styl
Zadavatel: 
TA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Patočková, V., D. Čermák, J. Šafr

Cílem předkládané studie je čtenáře seznámit s širším spektrem témat a s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na počátku třetího desetiletí 21. století. V úvodu jsou shrnuta hlavní zjištění a představeny základní parametry výzkumu.

Téma:
rodina, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Čermák, Daniel, Věra Patočková, Jiří Šafr
Téma:
kultura, média, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra
Téma:
životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří
Téma:
rodičovství, životní styl
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii