Trvání projektu: 
2000 - 2002

Projekt Sociální aspekty bydlení a jejich proměna v průběhu transformace v České republice ve světle srovnání se situací v zemích EU
byl podpořen Grantovou agenturou AV ČR. Obsahem projektu bylo komplexní
zhodnocení výdajů na bydlení českých domácností, identifikace cílových
skupin nejvíce ohrožených výdaji na bydlení a hodnocení nástrojů bytové
politiky směřujících ke zvýšení dostupnosti bydlení v ČR. V rámci
řešení projektu byla mimo jiné provedena rovněž rozsáhlá komparativní
analýza systémů
sociálního bydlení a příspěvku na bydlení ve vyspělých zemích EU,
hledán optimální model příspěvku na bydlení
odpovídající standardům západoevropských zemí aplikovatelný v
podmínkách deregulovaných a regionálně diferencovaných cen bydlení v
ČR. V neposlední řadě byl v rámci řešení projektu realizován rozsáhlý
výzkum postojů české populace k bydlení. Publikační výstupy projektu
včetně informací o výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 jsou k dispozici na stránkách týmu Socioekonomie bydlení (http://seb.soc.cas.cz).

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 1 - 10)

Lux, Martin et al

Kniha Bydlení – věc veřejná podává popis vývoje bytových politik ve vybraných vyspělých i tranzitivních zemích, se zvláštním zaměřením na popis systémů sociálního bydlení a příspěvků na bydlení. Kniha rovněž kriticky hodnotí aktuální nástroje bytové politiky v České republice z hlediska jejich efektivnosti a efektivity a doporučuje, na základě mezinárodního srovnání i podrobných analýz těchto nástrojů, jejich reformu, zejména v oblasti nájemního bydlení.

Téma:
bydlení, EU, veřejná politika, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Miroslava Obadalová

Práce je zaměřena na hodnocení finanční dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení v ČR a jejího vývoje v průběhu 90. let v komparaci s vybranými členskými zeměmi EU. Při hodnocení finanční dostupnosti nájemního bydlení je využíván tradiční indikátor poměřující výši výdajů na bydlení a výši příjmů domácností. Na rozdíl od oficiální statistiky jsou však data, na jejichž základě je finanční dostupnost sledována, upravena o další relevantní skutečnosti, které obvykle nejsou zohledňovány.

Téma:
bydlení, EU, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin

Kniha Bydlení – věc veřejná podává popis vývoje bytových politik ve vybraných vyspělých i tranzitivních zemích, se zvláštním zaměřením na popis systémů sociálního bydlení a příspěvků na bydlení. Kniha rovněž kriticky hodnotí aktuální nástroje bytové politiky v České republice z hlediska jejich efektivnosti a efektivity a doporučuje, na základě mezinárodního srovnání i podrobných analýz těchto nástrojů, jejich reformu, zejména v oblasti nájemního bydlení.

Téma:
bydlení, EU, sociální nerovnosti, sociální politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr

Náplní příspěvku je komparace dvou vybraných modelů adresného příspěvku na nájemné v českém prostředí. Součástí je rovněž teoretický popis systémů adresného příspěvku na bydlení ve vybraných zemích EU včetně situace v ČR. S využitím dat Souboru rodinných účtů ČSÚ bylo analyzováno fungování zjednodušeného německého vzorce pro výpočet výše příspěvku a návrhu konceptu nového příspěvku na nájemné připraveného v ČR.

Téma:
bydlení, EU, sociální politika, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Petr Sunega

Náplní kapitoly je popis teoretických přístupů k analýzám drah bydlení (stěhování) používaných ve studiích zahraničních výzkumníků. Vysvětlovány jsou přístupy založené na konceptech životního cyklu a běhu života, spotřeby bydlení. S využitím dat z výzkumu Postoje k bydlení v ČR 2001 jsou dále prezentovány základní poznatky o stěhování českých domácností v období let 1960 ů 2001 a tyto jsou následně porovnávány s výsledky některých zahraničních studií.

Téma:
bydlení, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin

Na základě výsledků výzkumu Postoje k bydlení 2001 realizovaného Sociologickým ústavem AV ČR studie analyzuje hlavní faktory ovlivňující spokojenost českých občanů se svým stávajícím bydlením. Při analýzách jsou užity metody lineární, ordinální i logistické regrese.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin

Studie podává ucelený výklad vývoje finanční dostupnosti bydlení v ČR a zemích EU jak v sektoru nájemního bydlení, tak v sektoru bydlení vlastnického a družstevního. Pomocí simulačních modelů se snaží rovněž analyzovat případné dopady zásadnější reformy v oblasti nájemního bydlení.

Téma:
bydlení, EU, mzdy a příjmy, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin

S použitím Statistiky rodinných účtů autor popisuje vývoj ve struktuře spotřeby českých domácností v průběhu transformace. Za použití analýzy rozptylu a tradiční lineární regrese se snaží zejména o stopování hlavních sociálních faktorů ovlivňujících změny ve spotřebních vzorcích a v závěru knihy se věnuje rovněž výčtu vybraných indikátorů trvale udržitelného rozvoje.

Téma:
mzdy a příjmy, rodina, transformace
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin

V předloženém pracovním textu jsou popsány některé základní změny v oblasti nájemního a vlastnického bydlení během transformace v České republice. První část textu dále tvoří statistická analýza výdajů na bydlení českých domácností v úhrnu stejně jako výdajů na bydlení pro jednotlivé sociální kategorie domácností.

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, rodina, transformace, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega

Autoři pomocí komplexního simulačního modelu odhadují rovnovážnou úroveň tržního nájemného v ČR a sledují finanční i sociální dopady zavedení mířenějších nástrojů bytové politiky: obecního sociálního bydlení a příspěvku na bydlení.

Téma:
bydlení, sociální politika, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky