Trvání projektu: 
2014 - 2015

Projekt měl dvě části:

  1. shromáždit a systematizovat sociologická data a poznatky týkajících se jednání o hlubinném úložišti (HÚ) vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů;
  2. na základě systematizace poznatků vytvořit soubor prakticky aplikovatelných zásad a postupů komunikace s veřejností a participativního rozhodování, které přispějí k nekonfliktnímu průběhu jednání o HÚ v ČR.

Vedle studia zahraniční odborné literatury a monitoringu vývoje jednání o HÚ v ČR byla hlavním a originálním zdrojem poznatků realizace empirického sociologického výzkumu, jehož cílem bylo komplexně zachytit sociální jev jednání o HÚ za pomoci standardních sociologických technik sběru kvantitativních a kvalitativních dat. Empirický výzkum měl 4 fáze sběru dat:

Kvalitativní data

  • Organizace 8 dvouhodinových skupinových diskuzí ve 4 ze 7 lokalit zvažovaných pro výstavbu HÚ (červen až srpen 2014).
  • Organizace 9 hloubkových rozhovorů se zástupci nejvýznamnějších účastníků jednání o HÚ a experty (podzim 2014).

Kvantitativní data

  • Dotazování bloku otázek na téma HÚ na reprezentativním vzorku populace ČR (únor 2014).
  • Organizace dotazníkového šetření ve 4 ze 7 lokalit na reprezentativním vzorku lokální populace (květen 2015).

Sociologické poznatky o HÚ byly systematicky zpracovány do výsledků ve formě jednoho odborného článku, dvou analytických výzkumných zpráv a dvou dokumentů pro komunikaci s veřejností.

Hlavní aplikovatelným výsledkem projektu je certifikovaná metodika s názvem „Metodika pro komunikaci a účast na rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů v ČR“. Metodika byla konzultována se státními institucemi, byla diskutována a připomínkována na odborném semináři s veřejností, prošla standardním vědeckým oponentním řízením a byla certifikována Ministerstev průmyslu a obchodu ČR.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
veřejná správa
veřejné mínění
Zadavatel: 
TA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Ďurďovič, Martin, Marešová, Jana

Zpráva obsahuje analýzu výsledků výzkumu, jehož účelem bylo zjistit: a) jak jsou čeští občané informováni o problematice radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva; b) jak jsou informováni o projektu výstavby hlubinného úložiště (dále HÚ) v ČR; c) jaké názory zaujímají k některým speciálním otázkám spojeným s těmito dvěma tématy.

Téma:
veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
jiná publikace
Ďurďovič, Martin, Vajdová, Zdenka, Bernardyová, Kateřina

Článek popisuje sociologický problém, který je spojen s rozhodováním o lokalitě pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Úvodní část objasňuje sociální situaci jednání o úložišti a identifikuje zainteresované strany, kterých se tato jednání týkají. Následně je připomenut právní rámec jednání a je shrnut jejich dosavadní vývoj. Zbývající část článku je věnována analýze dat ze dvou výzkumů veřejného mínění.

Téma:
město a vesnice, veřejná správa, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
Ďurďovič, Martin, Kateřina Bernardyová, Daniel Čermák

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště. V roce 2014 byla realizována první část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvalitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, regiony, veřejná správa, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
jiná publikace
Ďurďovič, Martin, Daniel Čermák, Kateřina Bernardyová

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, regiony, veřejná správa, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Čermák, Daniel, Eva Kyselá, Martin Ďurďovič, Kateřina Bernardyová

Výzkumná zpráva analyzuje data, která byla získána v květnu 2015 v reprezentativním dotazníkovém šetření ve 4 ze 7 vytipovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Svorníkem analýzy názorů obyvatel lokalit je otázka role místních komunit v procesu rozhodování o umístění úložiště.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, regiony, sociologická data, veřejná správa, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Ďurďovič, Martin, Zdenka Vajdová, Kateřina bernardyová

Výzkumná zpráva analyzuje kvalitativní sociologická data sesbíraná během roku 2014, která se týkají názorů na vývoj jednání o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. První část zprávy se věnuje skupinovým diskuzím s obyvateli lokalit vytipovaných pro výstavbu úložiště, druhá část se zaměřuje na výsledky hloubkových rozhovorů se zástupci významných účastníků jednání a s experty.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, regiony, veřejná správa, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
jiná publikace
Ďurďovič, Martin

Metodika je výsledkem projektu, jehož jádrem bylo shromáždění a systematizace poznatků o sociální zakotvenosti rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ) za pomoci kvalitativního a kvantitativního empirického sociologického výzkumu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa, životní prostředí
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Ďurďovič, Martin

This guide is the outcome of a project based on qualitative and quantitative empirical research that examined the social embeddedness of decisions about the location and construction of a deep geological repository (DGR) for spent nuclear fuel and high-level waste in the Czech Republic.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa, životní prostředí
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie