Trvání projektu: 
2008 - 2010

Cílem projektu je provést ucelený, do širšího kontextu zakomponovaný, teoreticky zarámovaný a empirickými výzkumy doložený popis transformace podmínek bydlení v ČR po roce 1990 zahrnující jak detekci hlavních příčin tohoto vývoje, tak analýzu jeho důsledků na sociální nerovnosti a tržní rizika. V oblasti nerovností se projekt zaměřuje na finanční dostupnost bydlení, distribuci majetku domácností ve formě rezidenčních nemovitostí, přístup ke zvýhodněnému bydlení a extrémní formy nerovností (prostorové vyloučení). V oblasti tržních rizik se v rámci projektu řešitelé věnují zejména rizikům vyplývajících z posilování vlastnického sektoru bydlení, vývoje úvěrového trhu, "manipulace" poptávky státem a médii. Cílem je rovněž zhodnotit aktuální nástroje bytové i monetární politiky státu, zda efektivně zamezují růstu těch sociálních nerovností, jež ohrožují udržitelný ekonomický růst a sociální kohezi, resp. zda zamezují růstu tržních systémových rizik, a rámcová doporučení změn. Pro řešení jsou využívány standardní metody kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu, ekonometrie a inovativní experimentální metody. Více informací...

Zadavatelem projektu je Grantová agentura ČR, hlavním řešitelem je Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Doba trvání projektu 2009 - 2011.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 39, zobrazeno 1 - 10)

Lux, Martin (ed.)

Monografie Standardy bydlení 2010/2011 je již pátou v řadě monografií se stejným názvem, ale různým vročením, vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.; předcházející monografie byly vydány v letech 2003, 2004, 2005 a 2008.

Téma:
bydlení, sociální nerovnosti, sociologická data
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Martina Mikeszová

Kapitola monografie se soustředí na tři hlavní výzkumné otázky: (1) Proč vůbec došlo k restituci bytového fondu, a proč byla restituce provedena formou naturální restituce, a nikoli v podobě finanční kompenzace? (2) Proč byla zachována konzervativní forma regulace nájemného a institut kvazi-vlastnictví i pro restituované byty? (3) Jaké důsledky měla restituce majetku na vnímání role soukromého nájemního bydlení, resp. vnímání role nájemníků a soukromých pronajímatelů, v České republice?

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sládek, Jan

Klíčovými otázkami kapitoly tak jsou: (a) Existovala jasná představa o cílech privatizace bytového fondu? (b) Byla formulována nějaká alternativa ke zvolené privatizační strategii? (c) Jakou roli při rozhodování o privatizační strategii hrála ideologie? Kapitola se věnuje rovněž teoretické diskuzi o změnách v zemích střední a východní Evropy po roce 1989 a relevanci pojmů jako jsou "tranzitivní", "transformační" a "path-dependence", a to právě v souvislosti s privatizací bytového fondu.

Téma:
bydlení
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dvořák, Tomáš, Jan Sládek, Petr Sunega, Tomáš Katrňák

Klíčovou otázkou kapitoly je, zda a do jaké míry se snižovaly nebo zvyšovaly sociální nerovnosti ve finanční dostupnosti bydlení mezi jednotlivými sociálními skupinami domácností. K jejímu zodpovězení byly použity inovativní metodologické postupy.

Téma:
bydlení, metodologie výzkumu, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Katrňák

Cílem kapitoly je odpovědět na tři hlavní otázky. (1) Jak silný je vztah mezi klíčovým aspektem sociální stratifikace, socioekonomickým statusem hlavy domácnosti, a nerovnostmi v oblasti bydlení v České republice? (2) Pokud takový vztah existuje, jak se vyvíjel v čase? (3) Která z dimenzí nerovností v oblasti bydlení, pokud vůbec nějaká, je nejsilněji provázána se sociální stratifikací?

Téma:
bydlení, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux

Kapitola je věnována zodpovězení následujících otázek: (1) Zda vývoj regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení v ČR odpovídá teorii konvergence nebo divergence, resp. neodpovídá ani jedné z těchto teorií. (2) Jak se vyvíjel počet typů domácností ohrožených finanční nedostupností tržního nájemního bydlení, a tedy i sociálním vyloučením, v regionech ČR?

Téma:
bydlení, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux

Autoři kapitoly se soustředí na následující výzkumné otázky: (1) Jsou příčiny bezdomovství v České republice stejné jako v zemích vyspělých? (2) Mohou některá specifika vývoje bezdomovství vyplývající ze zásadní proměny politického a ekonomického systému posloužit k rozšíření stávajících teorií bezdomovství vycházejících spíše ze zkušeností kontinuálně se vyvíjejících západních společností?

Téma:
bydlení, sociální nerovnosti, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Martin Lux

Cílem kapitoly je odpovědět na otázku, zda se v ČR ceny bytů dostaly v roce 2007 nad úroveň odrážející vývoj základních socioekonomických fundamentů a zda bychom i v českém prostředí mohli mluvit o existenci cenové bubliny. Tato skutečnost totiž pak do velké míry vypovídá o pravděpodobnosti existence systémových rizik a jejich závažnosti na trhu bydlení v ČR.

Téma:
bydlení, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dvořák, Tomáš

Monografie Standardy bydlení 2010/2011 je již pátou v řadě monografií se stejným názvem, ale různým vročením, vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.; předcházející monografie byly vydány v letech 2003, 2004, 2005 a 2008.

Téma:
bydlení, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega

Kapitola se věnuje zejména následujícím dvěma otázkám: (1) Jaké faktory vysvětlují rozdílné dopady globální ekonomické krize na hypoteční trhy a trhy bydlení v postsocialistických zemích? A konkrétněji: (2) Mohou institucionální rozdíly v systémech bydlení a bytové politiky vysvětlit rozdíly v dopadu hospodářské krize na trhy bydlení postsocialistických zemí?

Téma:
bydlení, ekonomie, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky