Trvání projektu: 
2004 - 2007

Cílem projektu je identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a dopady na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Konkrétně se projekt zaměří na proměny forem partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace životních strategií a životních stylů a bude analyzovat vztahy mezi pracovní a domácí sférou a jejich vzájemné ovlivňování a prolínání v české společnosti. Řešení projektu bude spočívat v rozsáhlém kvantitativním šetření a v deseti kvalitativních sondách, zaměřených na specifické skupiny a segmenty společnosti, které indikují tendence a směry jejího vývoje. Výsledky projektu přispějí k vysvětlení způsobů interakce změn pracovního trhu s organizací soukromého života české populace, s důrazem na proměny a vznik nových forem soukromého, rodinného a partnerského života v jednotlivých skupinách populace a na hodnocení životních perspektiv, strategií a spokojenosti lidí.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 40, zobrazeno 1 - 10)

Dudová, Radka

Postavení a role otce se během posledních 100 let dramaticky změnily. Článek se zabývá soudobými teoriemi vysvětlujícími tyto změny a ilustruje je na příkladu kvalitativní studie otcovství po partnerském rozchodu.

 

 

Téma:
gender, hodnotové orientace, mezilidské vztahy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka (ed.)

Tato kniha se zaměřuje na studování souvislostí a důsledků současných proměn pracovního trhu a pracovních podmínek na soukromý život lidí v České republice. Ve středu pozornosti přitom stojí dva fenomény, které mohou, ale nemusí být vzájemně provázané: zvyšující se flexibilita pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizace určitých skupin na pracovním trhu.

Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Dudová, Radka, Marta Vohlídalová

Kapitola se zabývá dvěma fenomény, jimiž se vyznačuje soudobý trh práce: zvyšující se flexibilitou pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizací určitých skupin na pracovním trhu. Teoreticky analyzuje tyto jevy a zamýšlí se nad jejich podobami v ČR.

 

Téma:
práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bierzová, Jana

Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu profesionálů pracujících z domova pomocí výpočetní techniky. Odhaluje, jaká pozitiva a nagetiva tento typ práce přináší různým lidem v závislosti na jejich genderu a rodinné situaci.

 

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka

Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu mužů v manažerských pozicích a z kvantitativních dat z reprezentativního výzkumu Proměny 2005. Muži manažeři oproti očekávání nepředstavují typický příklad individualizovaného životního modu, ale spíše uvíznutí mezi světem moderním a feudálním, vzhledem k tomu, že k výkonu své práce potřebují osobu, která jim poskytuje úpný domácí servis a minimalizuje svůj podíl ve veřejné sféře.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana

Kapitola se zabývá danou profesí, pro kterou je charakteristická vynucená vysoká časová a prostorová flexibilita pracujících ve smyslu kombinace práce z domu a návštěv klientů v tzv. nesociálním čase.

 

Téma:
práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Pfeiferová, Štěpánka

Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu osamělých pracujících matek a z kvantitativních dat z reprezentativního výzkumu Proměny 2005. Analyzuje bariéry, se kterými se osamělé matky setkávají na pracovním trhu v ČR.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Víznerová, Hana

Kapitola vychází z kvalitativního výzkumu ukrajinských imigrantek – matek žijících v ČR. Analyzuje bariéry, se kterými se tyto ženy setkávají na pracovním trhu v ČR a způsoby, jakými realizují své rodičovství.

 

Téma:
gender, migrace a mobilita, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Kvalitativní výzkumná studie naznačila, jakými způsoby může práce v rámci současných podmínek na trhu práce a opatření pro kombinaci práce a rodiny v ČR vstupovat do rozhodování o zahájení rodičovství. Práce vstupuje do reprodukčních plánů genderově specificky.

Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka

Kapitola shrnuje výsledky deseti kvalitativních studií různých povolání a sociálních skupin. Zaměřuje se zejména na dva fenomény, jimiž se vyznačuje soudobý trh práce: zvyšující se flexibilitou pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizací určitých skupin na pracovním trhu. Na zkoumaných případech ukazuje jejich podoby v ČR.

 

Téma:
gender, práce, rodičovství, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky

Připojené odkazy