recenzovaný článek
Uhde, Zuzana. 2012. „Autoritářství trhu: kritická diagnóza deformované emancipace žen.“ Filosofický časopis 60 (1): 55-76. ISSN 0015-1831.

Autorka článku vypracovává kritickou diagnózu proměn konceptu emancipace žen pod vlivem širších společensko-ekonomických změn a expanze trhu do většiny oblastí společenského života. V první části je stručně nastíněn historický kontext, v němž probíhaly snahy o prosazení feministického emancipačního projektu. Ačkoli se některé feministické požadavky prosadily a staly se součástí hodnot euroatlantické kultury, emancipace žen ve smyslu odstranění útlaku a podřízení žen ve všech oblastech společenského života, tedy nejen v politické, ale i ekonomické, sociální a kulturní, se dosáhnout nepodařilo. Ve druhé části autorka ukazuje, že pozdní modernita uvedla v pohyb dynamiku, v níž je koncept emancipace žen v procesu snah o jeho prosazení redefinován a v pozměněném společenském kontextu deformován do té míry, že se stává svou vlastní antitezí. Tradičníautoritářství, proti kterému se feministické pojetí emancipace vymezovalo, bylo v pozdně moderních společnostech nahrazeno mocensko-ekonomickou strukturou společnosti, ve které funguje trh jako autoritářský princip organizace společenských vztahů. Na základě reflexe této dynamiky autorka předkládá sociálně filosofický rozbor deformované emancipace. Ve třetí části obecnou tezi deformované emancipace specifikuje na vztahy péče a problém komodifikace péče, jejichž prostřednictvím ilustruje proti-emancipační síly trhu.

 

Sdílejte tuto stránku