jiná publikace
Maříková, Hana, Kateřina Hodická, Marie Pospíšilová, Romana Marková Volejníčková. 2022. „Dobré praxe rovného odměňování v kostce.“ Dostupné z: https://rovnaodmena.cz/wp-content/uploads/2022/11/Shrnuti_09112022_ZKOMBINOVANE-1.pdf.

Publikace, kterou držíte v ruce, vám přináší přehled vybraných zahraničních dobrých praxí, jejichž cílem je eliminace znevýhodnění mezi muži a ženami v oblasti finančního ohodnocení a dodržování zásad rovného zacházení v pracovní oblasti. V této publikaci se tak můžete setkat s popisem opatření, zákonů, právních norem a nástrojů podporujících genderovou rovnost v oblasti odměňování žen a mužů v následujících zemích: Slovensko, Španělsko, Island, Kanada, Švýcarsko a Velká Británie. Pro výběr zemí pro tuto publikaci bylo podstatné, aby dané země již dlouhodobě směřovaly ke snížení nerovnosti ve výdělcích mužů a žen, tj. aby měly širokou agendu pro podporu rovnosti ve výdělcích mužů a žen a využívaly tak celou škálu komplexních opatření, zároveň jsme zařadili i země, které využívají některá specifická opatření nebo nástroje, nebo jsou České republice kulturně blízké. Publikace je především shrnutím informací o nástrojích nebo opatřeních směřujících k dosažení rovnosti v oblasti odměňování, které mají legislativní charakter nebo se jedná přímo o novelizaci a nebo úpravu zákona. Aktivity, které vyvíjí neziskový sektor (např. osvětová činnost) nebo vědecké a akademické instituce (např. výzkumy), jsou zmíněny jen okrajově. Doufáme, že tato publikace bude inspirací pro Českou republiku, jak snížit vysoký rozdíl ve výdělcích mužů a žen. Neboť v současné době se projednává směrnice pro posílení transparentnosti v odměňování žen a mužů1 a Českou republiku tak v blízké budoucnosti čeká její naplnění. A tato publikace může přispět k tomu, jak integrovat a realizovat opatření, která z této směrnice vyplývají, neboť vybrané země mnohé z opatření uvedených ve směrnici již uvedly do praxe. Každá kapitola této publikace pojednává o jedné zemi a její dobré praxi. Španělsko a Slovensko jsou zahrnuty jako celek, protože robustnost opatření a ukotvení oblasti rovného odměňování není příliš rozsáhlá. Naopak Kanada, Island, Švýcarsko a Velká Británie mají mnohem rozsáhlejší historii, rozmanitost opatření i její institucionální zabezpečení. Součástí publikace je tedy jen manažerské shrnutí za každou jednotlivou zemi, přičemž kompletní dobrá praxe je popsána v samostatné publikaci dané země. Cílem bylo popsat nejen samotná opatření, jejich vývoj, právní normy apod., ale také institucionální zabezpečení genderové rovnosti, společenské klima v oblasti genderové rovnosti a postoje občanů a občanek k těmto otázkám apod. V každé kapitole jsou naznačeny pozitiva vybraných dobrých praxí nebo rizikové aspekty opatření, zákonů a nebo právních norem a dále diskutujeme možnosti a limity přenositelnosti dobré praxe do ČR. V této publikaci využíváme různé termíny vážící se k finančnímu ohodnocení mužů a žen, přičemž každý termín má svá specifika. Standardně využíváme termín mzda pro finanční plnění v soukromém sektoru a plat pro finanční plnění v rámci veřejné a státní správy. Dále využíváme termín výdělek, kterým označujeme mzdu i plat v případě, kdy není nutné nebo žádoucí rozlišit, jestli se jedná o výdělek v soukromém či veřejném sektoru. Pojem výdělek nezahrnuje jen základní mzdu či plat, ale také bonusy, přesčasy, odměny apod. Dále se v textu můžete setkat s termínem odměna, který definujeme jako veškeré plnění (finanční i nefinanční, jako jsou stravenky, služební telefon nebo auto apod.), kde je nutné dodržet zásady rovného zacházení. Termín odměna je pro přehlednost dále využit tam, kdy jde o překlady zákonů, paragrafů, právních norem apod. do češtiny, neboť v jednotlivých zemích námi zvolené terminologické rozlišení nemají. Termínem rovné odměňování je pak myšlena praxe nebo proces rovného zacházení s muži a ženami v oblasti finančního i nefinančního ohodnocení (spadají sem tedy platové i mzdové systémy, procesy určování odměn a osobních příplatků i základních mezd apod.). A posledním termínem, se kterým se v textu můžete setkat, je termín mimořádná odměna – tou je označena jakákoliv nenároková složka mzdy nebo platu. 

Sdílejte tuto stránku