recenzovaný článek
Hašková, Hana. 2021. „Dynamický pohled na bezdětnost perspektivou kvalitativního longitudinálního výzkumu.“ Fórum sociální politiky 6: 2-7. Dostupné z: https://www.vupsv.cz/2021/12/21/dynamicky-pohled-na-bezdetnost-perspektivou-kvalitativniho-longitudinalniho-vyzkumu/.

Perspektivou longitudinálního kvalitativního výzkumu článek přispívá k porozumění růstu bezdětnosti v ČR skrze zachycení zkušeností a identit bezdětných a osvětlení mechanismů, které vedou k dlouhodobému setrvávání v bezdětnosti či změnám reprodukčních identit a plánů. Výzkum vychází z analýzy zpravidla po 11−12 letech opakovaných problémově  orientovaných rozhovorů s ženami a muži, kteří byli v 1. vlně rozhovorů bezdětní a bu preferovali trvalou bezdětnost, nebo byli ohledně rodičovství nerozhodnuti, nebo si rodičovství do budoucna přáli, ale zatím se cítili mladí, nebo rodičovství kvůli různým překážkám odkládali. V dlouhodobém horizontu se ukázaly jako stálé zejména bezdětné identity těch, kteří preferovali celoživotní bezdětnost nebo zůstávali ohledně rodičovství nerozhodnuti. Životní trajektorie respondentů/-ek odkládajících rodičovství zahrnovaly častěji tranzice do rodičovství nebo jiných identit bezdětných, včetně bezdětnosti nedobrovolné či trvalé, nezřídka v souvislosti s domino efektem událostí a vlivem propojených životů. Opakované rozhovory přinesly nové poznatky o vztazích mezi reprodukčními a partnerskými trajektoriemi a osvětlily, jakými způsoby dochází v dobrovolně bezdětných párech k udržování souznění s volbou bezdětnosti. Výsledky naznačují, že by měla rodinná politika při plném respektu k volbám trvalé bezdětnosti usnadňovat i cesty k rodičovství ve vyšším reprodukčním věku.

Taking the longitudinal qualitative research perspective, the article contributes to the understanding of the increase in childlessness in the Czech Republic by capturing the experiences and identities of childless persons and by expanding upon the mechanisms that lead to the long-term persistence of childlessness or changes in reproductive identities and plans. The research is based on the analysis of repeated problem-centered interviews (usually after 11−12 years) with women and men who were childless in the first wave of interviews and either preferred permanent childlessness, or were undecided about parenting, or wished to enter parenthood in the future, but still felt too young to start a family, or postponed childbearing due to various obstacles. Over the long term, the childless identities of those who preferred lifelong childlessness or who remained undecided about parenthood proved to be the most stable. The life trajectories of those who postponed parenthood and wished for it in the future more often included transitions to parenthood or other childless identities, including  involuntary or permanent childlessness, which was often connected with the domino effect of events and the influence of linked lives. The repeated interviews provided new insight into the various relationships between reproductive and partner trajectories and served to shed light on how voluntarily childless couples maintain the consensus on the choice of a childfree life. The results suggest that family policy, while fully respecting the choice to lead a childfree life, should also facilitate pathways to parenthood at older reproductive ages.
 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy