impaktovaný článek
Ďurďovič, Martin. 2014. „Epistemologie a dělení kvantitativní a kvalitativní sociologie.“ Sociológia 46 (4): 351-372. ISSN 0049-1225. Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/09180819Durdovic%20-%20zalomena%20OK%20autorom.pdf.

Článek shrnuje vývoj moderní epistemologie humanitních a sociálních věd a vztahuje jej k sociologii. Má dva cíle: 1) sledovat, jakým způsobem se formování naturalistického a hermeneutického proudu epistemologie promítlo do dělení sociologie na kvantitativní a kvalitativní; 2) ukázat důsledky novější epistemologické diskuze pro toto dělení sociologie. Pojem hermeneutického kruhu je v článku použit pro zdůraznění toho, jak je poznání každého sociálního vědce personálně, dějinně a intersubjektivně podmíněno. To může posílit respekt vůči pluralitě postupů rozumění a vysvětlení, které by neměly být kladeny proti sobě, ale chápány jako všudypřítomné momenty poznání.

The article summarises the evolution of modern epistemology and relates it to sociology. It has two goals: (1) to examine how the formation of the naturalistic and hermeneutic streams of epistemology resonates in the division of sociology into quantitative and qualitative; (2) to show the consequences of the recent epistemological debate for this division of sociology. The concept of the hermeneutical circle is used in the article to highlight how any social scientist’s knowledge is conditioned personally, historically and intersubjectively. This can foster a respect for a plurality of explanation and understanding procedures. On the other hand, explanation and understanding are not to be set against each other. They represent two interdependent traits of human thinking.

 

Left

Témata: 
dějiny sociologie
metodologie výzkumu
sociologická teorie
Sdílejte tuto stránku