kapitola v knize / monografii
Šafr, J. 2014. „Kulturní spotřeba a sociální distinkce v České republice.“ Pp. 114 – 143 in P. Zahrádka (ed.). Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Praha: ACADEMIA. ISBN 978-80-200-2372-8.

Kapitola se zabývá vazbou mezi spotřebními preferencemi a vertikálním – třídním postavením v současné české společnosti. Představeny jsou teoretické modely kulturní spotřeby a pozice v sociální struktuře (homologie, individualizace, kulturní všežroutství), jejichž platnost je ověřována na datech z výzkumu spotřebitelských preferencí (MML TGI 2004) a kulturní participace (Kultura v krajích ČR 2011). Výsledky potvrzují platnost teze o homologii: vysoká kultura i vkus okázalosti jsou v české společnosti spjaty s vyšší třídní pozicí, nicméně mezi determinanty spotřební kultury nelze opomenout také nevertikální složky sociálního postavení (životní cyklus, gender).

http://www.academia.cz/spotrebni-kultura--zahradka-pavel--academia--2014

Left

Témata: 
kultura
sociální nerovnosti
spotřeba
Sdílejte tuto stránku