Stáhnout PDF (577.581 MB)
odborná kniha / monografie
Guasti, Petra, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.)

The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement

Guasti, Petra, Jessie Hronešová, Zdenka Mansfeldová (eds.). 2011. The Nexus between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 193 s. ISBN 978-80-7330-198-9.

Publikace The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU Enlargement je výsledkem pětileté mezinárodní spolupráce v rámci evropského výzkumného projektu „RECON – Reconstituting Democracy in Europe“ (RECON – Přetváření demokracie v Evropě) a prezentuje případové studie ze střední a východní Evropy, komparativní analýzy zaměřené na transformaci kolektivních identit ve středoevropském regionu v kontextu rozšiřování Evropské unie. Hlavním cílem této publikace je poukázat na existující vztahy mezi vznikající kolektivní identitou v Evropě a procesy demokratizace a evropeizace. Autorky a autoři vycházejí z předpokladu, že proces rozšiřování Evropské unie a její demokratizační cíle často narážejí na nacionalistické a kosmopolitní identity evropských občanů. Dále pak se zabývají vztahem mezi identitami a probíhající transformací demokracie v Evropě, a to za použití rozsáhlých primárních a sekundárních dat a terénního výzkumu v zemích střední a východní Evropy, pomocí kvantitativní a kvalitativní metodologie (jako např. inovativní Q-metody).

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
hodnotové orientace
identita
politika (a postoje k politice)
transformace