kapitola v knize / monografii
Simonová, Natalie, Petr Soukup. 2010. „Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L.“ Pp. 298-322 in Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 496 s. ISBN 978-80-7419-032-2.

Hlavním cílem kapitoly je ukázat do jaké míry a proč se liší šance vstupu na vysokou školu u studentů s různým sociálním původem, za předpokladu jejich stejných studijních předpokladů. Pro analýzu využíváme rozlišení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu v utváření vzdělanostních nerovností. Z výsledků provedených analýz (za pomoci logistické regrese) vyplývá, že na přechod jedince na vysokou školu mají primární i sekundární faktory zhruba stejný vliv.

Součást publikace: 
2010
Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy