recenzovaný článek
Ďurďovič, Martin, Vajdová, Zdenka, Bernardyová, Kateřina. 2014. „Rozhodování o hlubinném úložišti jaderného odpadu v České republice.“ Naše společnost 12 (2): 3-13. ISSN 1214-438X. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a7298/f11/NS14-2_Rozhodovani%20o%20hlubinnem%20ulozisti%20jaderneho%20odpadu%20v%20CR.pdf.

Článek popisuje sociologický problém, který je spojen s rozhodováním o lokalitě pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Úvodní část objasňuje sociální situaci jednání o úložišti a identifikuje zainteresované strany, kterých se tato jednání týkají. Následně je připomenut právní rámec jednání a je shrnut jejich dosavadní vývoj. Zbývající část článku je věnována analýze dat ze dvou výzkumů veřejného mínění. Tématem prvního z nich byly postoje obyvatel vytipovaných lokalit k projektu hlubinného úložiště. Druhý výzkum zjišťoval postoje české veřejnosti k radioaktivním odpadům a k hlubinnému úložišti.

The article describes a sociological problem linked to decision-making about the locality in which a deep geological repository of spent nuclear fuel and radioactive waste is to be built in the Czech Republic. The introduction explains the social situation of negotiations about the repository and identifies concerned stakeholders. The article then outlines the legal framework of the negotiations and summarizes their progress up to the present day. The rest of the article analyses data from two public opinion surveys. The first one surveyed the attitudes of citizens in selected localities toward the project of the deep geological repository. The second survey investigated the attitudes of the Czech public toward radioactive waste and the deep geological repository.

Sdílejte tuto stránku