recenzovaný článek
Vohlídalová, Marta. 2009. „Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (2): 20-29. ISSN 1213-0028.

Problém sexuálního obtěžování patří k tématům, která jsou v západní, a zejména pak v americké sociologické tradici rozvíjeny již od poloviny 70. let 20. stol. První výzkum zaměřený na studium této problematiky v ČR byl však realizován teprve na přelomu roku 2008 a 2009. Tato kvantitativní výzkumná sonda zahrnovala 700 respondentů z řad studentů a studentek nejmenované pražské vysoké školy. Článek představuje základní zjištění založená na kvantitativní analýze dat, přičemž se zaměřuje zejména na zkušenosti studujících se sexuálním obtěžování ze strany vyučujících a jejich postoje k tomuto jevu. Analýza poukázala na skutečnost, že výskyt sexuálního obtěžování na dané vysoké škole je relativně častý, přičemž studující jsou k němu tolerantní, zejména pokud jde o jeho "měkčí" formy jako např. genderové obtěžování.

 

Sdílejte tuto stránku