odborná kniha / monografie
Stachová, Jana, Josef Bernard, Daniel Čermák. 2009. Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání. Sociologické studie/Sociological Studies 09:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-166-8.

Jakou roli může hrát sociální kapitál v teoriích regionálního rozvoje? Jaké jsou souvislosti sociálního kapitálu v České republice? Jaký vztah je mezi sociálním kapitálem jednotlivců a jejich sociodemografickým, sociokulturním, socioekonomickým a teritoriálním zázemím? A jak si stojí české regiony v úrovni sociálního kapitálu v kontextu evropských regionů? To jsou základní otázky, na které se Sociologické studie Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání v souladu s dílčími cíli projektu Sociální kapitál jako faktor ovlivňující regionální disparity a regionální rozvoj pokoušejí odpovědět. Výsledky empirické části projektu ukazují, že je důležité soustředit se nejen na dosaženou hodnotu indexu sociálního kapitálu, ale také na rozdíly v rámci jeho jednotlivých dimenzí. Ačkoliv se využitý souhrnný index sociálního kapitálu ukázal jako vhodný, také podrobnější pohled na jednotlivé aspekty dimenzí důvěry, sociálních sítí, občanské angažovanosti a sounáležitosti s místem poskytl zajímavé výsledky. Individuální index sociálního kapitálu podle očekávání souvisí zejména s ekonomickou situací jednotlivce, ale také s lidským kapitálem a životní zkušeností. Naopak je do značné míry nezávislý na teritoriálním kontextu v rámci České republiky, reprezentovaným velikostí obce a regiony NUTS 2. K závěru o relativně homogenní distribuci sociálního kapitálu na českém území dospívají i výsledky založené na mezinárodních datech. Ve srovnání s Evropou jsou pak české regiony NUTS 2 v hladině sociálního kapitálu slabě podprůměrné, pokud je ovšem srovnáme pouze s postkomunistickými zeměmi, jsou naopak výrazně nadprůměrné.

Left

Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
regiony
životní styl
Sdílejte tuto stránku