Stáhnout PDF (30.472125 MB)
odborná kniha / monografie
Vlachová, Klára

Stranická identifikace v České republice

Vlachová, Klára. 2000. Stranická identifikace v České republice. Sociologické texty / Sociological Papers 00:05. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 33 s. ISBN 80-85950-81-2.

Tato práce se věnuje testování přítomnosti a relevanci tří štěpících linií v prostoru voličů na národní a na lokální úrovni. Testovanými liniemi jsou ekonomický populismus - tržní liberalismus, libertarianismus - autoritarianismus a náboženství a morálka - sekularita a tolerance. Zatímco pro analýzy na národní úrovni jsou používána data, která pocházejí z mezinárodních výzkumů a byla získána s použitím "mezinárodních škál", pro analýzy na lokální úrovni jsou používána data ze specifického lokálního výzkumu a byla získána s použitím specifického instrumentu. Analýzy ukázaly, že na národní úrovni byly v roce 2000 relevantními (tj. rozdělovaly voliče do vzájemně odlišných skupin) dimenze ekono-mický populismus - tržní liberalismus a náboženství a morálka - sekularita a tolerance, na lokální úrovni byla analýzami prokázána pouze relevance dimenze ekonomický populismus - tržní liberalismus. Dvojí původ škál umožnil i nepřímou komparaci reliability škál eko-nomický populismus - tržní liberalismus a náboženství a morálka - sekularita a tolerance. Mezinárodní škály se v testech ukázaly být reliabilnější, otázka jejich validity v českém prostředí však zůstává otevřená. 

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)