odborná kniha / monografie
Matějů Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 2003. Strukturální determinace růstu nerovností. Strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. Sociologické texty / Sociological Papers 03:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 49 s. ISBN 80-7330-022-2.

Práce se zabývá vývojem vysokého školství v České republice po roce 1989, se zvláštním zaměřením na příslušné právní předpisy, institucionální rámec, financování a přijímací procedury. Vstupní hypotéza o rostoucím vlivu sociálního původu na tento přechod v období po roce 1989 byla na námi analyzovaném datovém souboru potvrzena. Vysvětlení tohoto trendu spatřujeme v nedostatečné expanzi terciárního sektoru vzdělání, které není schopno uspokojit stále rostoucí poptávku po vysokoškolském vzdělání.

The paper addresses the development of higher education in the Czech Republic after 1989. Using a loglinear analysis the authors modelled the influence of social origin on the chances of making a successful transition between secondary and tertiary education in the years between 1948 and 1999. The initial hypothesis of the growing influence of social origin on this transition in the period after 1989 was confirmed by the authors in their analysis of data.

Sdílejte tuto stránku