Vydáno: 15. 11. 2006
Ostatní

Den otevřených dveří proběhl 9. listopadu 2006.

Celkový počet návštěvníků: 198 osob

 

Praha

Pro návštěvníky byly uspořádány skupinové exkurze s navazující besedou. Přednášejícími byli zástupci výzkumných oddělení SOÚ AV ČR a pracovnice Tiskového a edičního oddělení a Sociologické knihovny.
Tématem bloku přednášek bylo nejprve představení činnosti SOÚ AV ČR jako celku, poté vystoupili zástupci 2 výzkumných oddělení s informací o aktuálně řešených projektech a na závěr byla připravena výstavka publikací pracovníků ústavu a exkurze v Sociologické knihovně a studovně.

Sociologický ústav AV ČR navštívili studenti z pražské Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, studenti gymnázia v Chrudimi, v Lounech, v Říčanech a z pražských gymnázií Arabská a Přípotoční (celkem 118 lidí).
Studenti se během návštěvy seznámili s aktuálními směry sociologického výzkumu. Největší zájem vyvolala přednáška na téma gender a sociologie (A. Křížková), dále na téma hodnotových orientací ve společnosti (P. Šalamounová) a také metody sociologického výzkumu, které prezentoval Z. R. Nešpor.
Z ediční produkce ústavu vzbudily největší zájem Sociologický časopis/Czech Sociological Review, elektronický časopis Socioweb, bulletin Naše společnost vydávaný Centrem pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR a texty s demografickou tematikou.

Ústí nad LabemPozvání přijali studenti z 1. ročníku Pedagogické fakulty a studenti z 1. ročníku Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (po čtyřech skupinách – celkem cca 80 lidí).

Návštěvníkům byly poskytnuty základní informace o SOÚ AV ČR, o jeho historii a struktuře, specifické informace týkající se odd. České pohraničí a také komplexní informace o česko-německých vztazích. Dále byly promítnuty obrazové prezentace projektů „Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do EU – s důrazem na pohraniční oblasti“ a „Historické mezníky v identitách regionu pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství)“ a studenti byli seznámeni s výstupy a cíli projektů.
Posluchače nejvíce zaujalo téma „Jak se promítl vstup ČR do EU v česko-německých vztazích“. Velký zájem byl také o veškeré nabízené publikace SOÚ AV ČR, zejména o bulletin „Česko-německé souvislosti“.

 

Sdílejte tuto stránku