Vydáno: 9. 6. 2014
Vědecká ocenění

Prémie Otto Wichterleho byla udělena 26 mladým vědcům.

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2014 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 v pražské Lannově vile šestadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 38badatelů z 23 pracovišť Akademie věd ČR. Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj příslušné vědní disciplíny.
Ocenění je určeno vybraným, vysoce kvalitním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročili věk 35 let. V letošním roce byly oceněny i dvě kandidátky překračující tuto věkovou hranici, neboť se dle směrnice soutěže prodlužuje o dobu trvání mateřské dovolené. Budoucnost jednotlivých vědních odvětví závisí převážně na talentovaných mladších badatelích, jejichž finanční ocenění z institucionálních prostředků není dostatečné. Proto Akademická rada AV ČR schválila na svém 12. zasedání dne 8. ledna 2002 zřízení Prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR. Ve svém názvu nese jméno Otto Wichterleho – na památku tohoto vynikajícího českého chemika světového formátu, vynálezce silonu a měkkých čoček, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd.
Návrhy na udělení Prémií Otto Wichterleho podávají ředitelé vědeckých pracovišť AV ČR po konzultaci s vědeckými radami pracovišť. Poté je posuzuje porota složená z předsedy a místopředsedů AV ČR a předsedy a místopředsedů Vědecké rady AV ČR, jež předkládá doporučené návrhy ke schválení Akademické radě AV ČR.

Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D., pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.,  jako vědecká pracovnice v oddělení Hodnotové orientace ve společnosti.
Po bakalářských studiích na Fakultě humanitních studií UK v Praze vystudovala magisterský obor sociologie na Filozofické fakultě UK. Tamtéž také absolvovala doktorská studia, která v roce 2011 ukončila úspěšnou obhajobou „ Rodinná a pracovní uspořádání v kontextu společenských změn v České republice po roce 1989. Proměny rodinných a pracovních startů“. Absolvovala řadu zahraničních studijních pobytů – Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Université Lille nebo Otto-Friedrich-Universität Bamberg ad. Ve své vědecké práci se zaměřuje především na sociologii rodiny s důrazem na problematiku změn rodinného chování a problematiku vztahů práce a rodiny, sociologii životní dráhy a obecně výzkumu hodnot a postojů.

Přináší nová témata a rozvíjí nové přístupy a metodologie, kombinuje kvalitativní a kvantitativní metody výzkumu. Úspěšně získala grantovou podporu GA ČR pro svůj výzkumný projekt Proměny rodinných a pracovních drah v ČR. Výstupem vědecké práce Jany Klímové Chaloupkové jsou typově různorodé vědecké publikace. Ve své zatím relativně krátké profesionální kariéře publikovala dvě knihy (z toho jednu jako spoluautorka), sedm kapitol v odborných knihách, čtyři stati v impaktovaných časpisech (z toho třikrát jako jediná autorka), šest statí v odborných recenzovaných časopisech, které nejsou impaktované a velký počet dalších textů jiného typu. Její práce jsou ve srovnání s jinými publikacemi mladých sociologů nadprůměrně často citovány – podle Google Scholar byly její odborné práce k 20. 3. 2014 citovány celkem 107 krát. Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D., je velmi aktivní i při prezentaci své práce na vědeckých setkáních v České republice i v zahraničí. 

 

Převzato z: https://www.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/2014/140603-premie-otto-wic...

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
V rámci projektu: