Vydáno: 13. 4. 2006
Ostatní

Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006

Sociologický ústav

„Sociální dialog jako proces zprostředkování zájmů v oblasti práce a kapitálu"
Školitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Výzkumné oddělení: Sociologie politiky

„Česká města v podmínkách globalizace“

Školitel: RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. nebo JUDr. Michal Illner
Výzkumné oddělení: Lokální a regionální studia

"Ekonomické hodnoty a chování."

Školitel: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Výzkumné oddělení: Ekonomická sociologie

„Souvislosti současných trendů a proměn pracovního trhu a genderové struktury české společnosti“
Školitelka: PhDr. Marie Čermáková
Výzkumné oddělení: Gender & sociologie

„Sociální stratifikace a životní styly, kulturní spotřeba, hodnoty a strategie“
„Sociální distance, nerovnosti a jejich legitimita, sociální a kulturní exkluze“
„Sociální spravedlnost a sociální koheze v soudobé české společnosti“

Školitel: Doc. Milan Tuček, CSc.
Výzkumné oddělení: Studia sociální struktury

Katedra sociologie ISS

„Metodologie sociologického výzkumu“
„Mezigenerační solidarita jako problém sociální soudržnosti“
„Measurement in Social Application“

Školitel: Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

„Fenomén "morální paniky" v pozdně moderních společnostech“
„Problém "krize doby" v českem sociálním a politickém myšlení“
„Problém spravedlnosti v dějinách moderní sociologie (deskripce,analýza a kritika)“

Školitel: Prof. PhDr. Miloslav Petrusek. CSc.

„Problematika vzniku, trvání a zániku lokálních identit všech úrovní (vesnické/městské, oblastní, státní, národní, nadnárodní)“
„Mužské a ženské světy a jejich vzájemné soužití“
„Soužití malých a velkých světů se zaměřením na malé světy“

Školitel: Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.


„‘Kulturní obrat‘ ve výzkumu sociálních nerovnosti“
„Spravedlnost jako sociologický problém“
„Je Česká republika rizikovou společností?“

Školitel: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

„Metodologie analýz dynamických společností“
„Role sociálních hierarchií v současných společnostech“
„Ochrana práv a svobod ve spravedlnostně exponovaných oblastech“

Školitel: Doc. Jiří Kabele, PhD.

„Sociologická teorie po postmodernismu“

Školitel: PhDr. Jan Balon, PhD.

„Pojem normality a ‘normální‘ v současné společnosti“
„Zdroje laického vědění o spravedlnosti

Školitel: Mgr. Martin Hájek, PhD.

„Analýza českého trhu práce“
„Práce a pracovní vztahy-vývoj v posledních deseti letech“

Školitel: PhDr. Pavel Kuchař, CSc.

I když zájemci o doktorandské studium mohou předložit vlastní téma (projekt), bylo by žádoucí, aby se buď přihlásili na vypsaná témata, nebo po dohodě s vyjmenovanými školiteli témata upřesnili podle svých odborných cílů a zájmů.

Vypsaná témata odpovídají výzkumnému programu SOÚ AV ČR a ISS a pokrývají aktuální potřeby badatelské práce těchto institucí. Volba některého z vypsaných témat zaručuje zapojení do výzkumných aktivit příslušných oddělení v rámci SOÚ AV ČR, resp. týmů řešících výzkumný záměr v ISS.

 

Přijímací řízení do doktorského studia bude 28.6. v 9 hodin v Jinonicích, přihlášky posílejte dle instrukcí FSV UK do 28.4. 2006.

Více informací na stránkách FSV UK.

Sdílejte tuto stránku