Vydáno: 13. 11. 2011
Nové publikace

Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006

Obsah čísla

Obsah, tiráž, reklamy a informace [1]

Recenzované stati

Lukáš Linek:
Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky [7]

Jiří Vinopal:
Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazníkových šetřeních kvality pracovního života [35]

Anna Šťastná:
Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy při studiu životních drah [59]

Dan Ryšavý:
Úskalí on-line dotazování při měření postojů vysokoškoláků a pracovníků vysokých škol [85]

Nerecenzované texty

Dan Ryšavý, Zdeněk Dytrt, Pavlína Valouchová, Vladislava Závrská, Jiří Nepala:
Speciální příloha časopisu Data a výzkum - SDA Info věnovaná projektu Laboratoř sociálně-vědních výzkumů [105]

 

Data a výzkum - SDA Info je recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází dvakrát ročně, nepravidelně.

Elektronická verze časopisu je se zpožděním po papírovém vydání zveřejňována na webu. Plné texty recenzovaných statí lze získat též prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR. Abstrakty recenzovaných statí jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006. SDA Info byl původně zamýšlen jako informační bulletin Sociologického datového archivu, krátce po jeho vzniku však došlo k rozšíření zaměření též na původní analytické, přehledové a metodologické studie. V roce 2007 došlo ke změně názvu časopisu, zpřesnění jeho vymezení a zavedení recenzního řízení.

Původní čísla časopisu SDA-Info jsou dostupná zde

Data a výzkum - SDA Info
ISSN: 1802-8152
Evidenční číslo MK ČR E 13946

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy