Vydáno: 26. 4. 2024
Ostatní

Socioložka Romana Marková Volejníčková se zaměřením na genderová studia poskytla rozhovor o projektu WITH YOU*TH na cestě k aktivnímu občanství.

Romana Marková Volejníčková / WITH YOU*TH

Projekt, který probíhal v letech 2020 až 2023, si kladl za cíl prosazovat genderovou rovnost jako nedílnou součást demokratické kultury a rovnosti všech lidí. Projektem provázelo několik otázek a úkolů, které představovaly výzkum, analýzu dat a následnou tvorbu doporučení pro různé kampaně a komunikační strategie.

Jedním z klíčových bodů rozhovoru byl vliv pandemie covid-19 na průběh projektu. Výzkumnice upozornila na obtíže spojené s oslovováním cílové skupiny a získáváním potřebných dat v době uzavřených škol a omezených možností setkávání se s respondenty tváří v tvář. Omezení mělo vliv na způsob, jakým byly náborové strategie uplatňovány, a vedlo k potřebě větší flexibility a adaptace na nové podmínky. I přes výzvy spojené s pandemií covid-19 se podařilo dosáhnout cílů projektu a potenciálu jeho budoucího vlivu na podporu genderové rovnosti.

Další výzvou, se kterou se výzkumný tým setkal, byla podle Markové Volejníčkové homogenita výzkumného vzorku, který se omezoval převážně na studenty gymnázií z větších měst. Tato homogenita mohla ovlivnit výsledky a vyvozené závěry, protože nedokázala plně zohlednit různorodost společnosti a jejích názorů.

Socioložka rovněž hovořila o významu sociálního propojení a spolupráce s různými institucemi, včetně ministerstva školství, které bylo zapojeno do projektu. „Tato spolupráce poskytla příležitost rozšířit dosah projektu a získat další perspektivy na téma genderové rovnosti a výchovy mládeže,“ chválí průběh spolupráce Marková Volejníčková.

Za pozornost stojí rozdíly v postojích k tématům genderových stereotypů mezi jednotlivými skupinami. „Zatímco gymnazistky projevily silný zájem o problematiku feminismu a genderových rolí, někteří chlapci byli k těmto tématům méně senzitivní. Toto nedostatečné povědomí často vyplývá z nedostatku výuky těchto témat ve školách,“ popisuje socioložka. Podle ní absence genderového vzdělání ve školních programech omezuje studenty ve snaze porozumění genderovým nerovnostem. K tomu se váže nedostatek strategií a nástrojů pro komunikaci o genderových tématech ve školách. Učitelé se často potýkají s nejistotou, jak efektivně komunikovat s žáky ohledně genderových identit a sexuální orientace. Neexistuje přitom dostatek vzdělání a podpory pro učitele, aby mohli řešit citlivá témata jako coming out žáků, což může vést k neúčinným a nevhodným reakcím.

Na základě těchto zjištění je zřejmá potřeba systematického přístupu ke změně ve vzdělávacím systému. Je nezbytné poskytnout učitelům dostatečné vzdělání a podporu v oblasti genderové problematiky a komunikace o citlivých tématech. Kurikulární reformy by měly zahrnovat integraci genderových témat do výukových plánů na všech úrovních vzdělávání, aby se zaručilo, že studenti budou připraveni pochopit a respektovat genderovou rozmanitost ve společnosti.

Více o projektu naleznete také na webu www.withyouth.cz. Přečíst si také můžete výzkumnou zprávu Komunikační strategie genderově orientovaných témat u mladých lidí.

Sdílejte tuto stránku
Související publikace: 
V rámci projektu: