Vydáno: 1. 7. 2022
Tiskové zprávy

Sociologický ústav AV ČR přijal plán genderové rovnosti. Vedení instituce se tím zavázalo k integraci jeho principů do pracovních procesů a řízení a k realizaci konkrétních kroků vedoucích k jeho implementaci.

GEP

Plán genderové rovnosti (GEP) je praktickým nástrojem pro prosazení a podporu cílů, mechanismů a opatření vedoucích ke zlepšení rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů, který reflektuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizont Evropa. Přijetím GEP se ústav hlásí k principům cílů Evropské unie v oblasti genderové rovnosti a záměrům národní politiky.

Podpora rovnosti žen a mužů je prostřednictvím plánu jako důležitá hodnota zakotvena do organizační kultury pracoviště. V nejvyšším zájmu SOÚ AV ČR je, aby s ohledem na začleňování do mezinárodní vědecké spolupráce, na členství ve významných evropských výzkumných programech a na potřeby vzešlé z genderového auditu nadále sledoval evropské trendy a zaměřil se na kultivaci prostředí, ve kterém se tato vědecká činnost odehrává. Nedílnou součástí toho je i pozornost věnovaná rovnosti žen a mužů ve vědecké kariéře, genderové vyváženosti v rozhodování a integrace tohoto rozměru do obsahu vědecké práce a prostředí pro výzkum.

Rovné příležitosti v pracovních podmínkách, kariérním růstu, hodnocení a odměňování jsou základními prioritami moderní vědecké instituce. SOÚ AV ČR přijetím tohoto plánu genderové rovnosti deklaruje zájem na rozvoji a snahu být moderní vědeckou institucí podporující a oceňující diverzitu na všech úrovních organizace.

SOÚ AV ČR se při realizaci GEP v období 2022–2026 zaměří na:

  • rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a organizační kulturu,
  • genderovou vyváženost ve vedení a rozhodování,
  • rovnost žen a mužů při náboru a kariérním postupu,
  • začlenění genderové dimenze do výzkumu a výuky a
  • opatření proti násilí na základě pohlaví včetně sexuálního obtěžování.

Opatření budou zaměřena zejména na změny a zlepšení ve všech rovinách genderové problematiky, tedy v kulturní, institucionální, interpersonální i individuální rovině. Na GEP navazuje akční plán, který stanovuje postupy pro plnění GEP, harmonogram a definuje indikátory, které budou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově určené tak, aby umožnil průběžný monitoring pokroku a zároveň byl flexibilní a reflektující aktuální potřeby instituce.

Sdílejte tuto stránku