Vydáno: 9. 12. 2005
Tiskové zprávy

Zaměstnanci Sociologického ústavu AV ČR, jejich spolupracovníci a hosté si v pondělí 12. prosince 2005 připomenou 40. výročí založení tohoto akademického pracoviště.

Sociologický ústav Československé akademie věd byl založen 1. ledna 1965, jeho prvním ředitelem se stal Miloš Kaláb. Do konce dekády zde vznikla řada zajímavých a dosud ceněných výzkumů a publikací z oblasti sociologické teorie i metodologie. V roce 1966 také začal vycházet Sociologický časopis. V roce 1970 byl však ústav jako samostatná součást Československé akademie věd z politických důvodů zrušen. Někteří jeho zaměstnanci byli donuceni opustit vědeckou dráhu, jiní odešli do emigrace, část přešla do sociologické sekce Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd.

Znovu se ústav osamostatnil v roce 1990. Pod vedením prvního polistopadového ředitele Jiřího Musila se výchozími směry bádání, od nichž se pak odvinula činnost dalších týmů, staly ekonomická sociologie, sociální stratifikace, lokální problematika a sociologie politiky. Ústav pokračoval ve vydávání Sociologického časopisu; už v roce 1993 začala vycházet i jeho anglická verze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review dnes patří mezi jediná čtyři impaktovaná periodika z oblasti společenských věd v ČR.

Po odchodu Jiřího Musila do vedení Středoevropské univerzity v Budapešti se stal ředitelem Michal Illner, který ústav vedl osm let až do roku 2001. Do čela instituce pak nastoupila současná ředitelka Marie Čermáková.

Během posledních patnácti let se ústav vyprofiloval jako respektované pracoviště, jehož vědečtí a odborní pracovníci spolupracují s kolegy z celé České republiky a jsou zapojeni do řady mezinárodních výzkumů. Není bez zajímavosti, že věkový průměr odborných a vědeckých pracovníků je 36 let. Mladí pracovníci Sociologického ústavu jsou úspěšní nejen v získávání zahraničních studijních pobytů, ale jsou propojeni rovněž do celé řady mezinárodních vědeckých programů a projektů.

Sociologický ústav provádí s použitím kvantitativních i kvalitativních technik jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie a sondy a zároveň přispívá k rozvoji sociologické metodologie i teorie. Jeho výzkumná činnost je z velké míry transdisciplinární – často při ní využívá poznatků, konceptů a metod příbuzných vědních oborů, jako jsou ekonomie, právo, politická věda, demografie, sociální geografie či genderová studia.

Všechna empirická data, pořízená v sociologických výzkumech, shromažďuje a k dalšímu, nekomerčnímu využití nabízí Sociologický datový archiv, mezi jehož pravidelné uživatele patří zejména výzkumníci, učitelé a studenti vysokých škol.

Výsledky práce Sociologického ústavu AV ČR jsou pravidelně publikovány v uznávaných a hojně citovaných odborných publikacích, ať již se jedná o monografie, časopisy nebo knihy s recenzním řízením. Ústav sám vydává edici Sociologické studie/Sociological Studies, v jejímž rámci dosud vyšlo 150 publikací. Vydává rovněž samostatné publikace a odborné bulletiny. Data z výzkumů SOÚ AV ČR využívají vzdělávací instituce, orgány státní správy i parlament. Veřejnost má pak za pomoci médií možnost pravidelně sledovat výsledky výzkumů, které provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Sociologická knihovna, zničená povodněmi, byla obnovena a slavnostně otevřena v roce 2004 a dnes nabízí své služby v Jilské ulici v Praze. Kromě fondu čítajícího tisíce položek z odborné literatury (svou soukromou knihovnu věnoval Sociologické knihovně např. významný sociolog Zygmunt Bauman) a časopisů v tištěné podobě zde mají čtenáři přímý přístup do on-line databází zahraničních odborných periodik, k nimž má knihovna v rámci Akademie věd ČR licenci. Mnohé tituly jsou k dispozici pouze prezenčně, ale do příjemného a moderního prostředí studovny má přístup každý zájemce o sociologii.

 

V Praze, dne 8. prosince 2005

Sdílejte tuto stránku