Vydáno: 7. 3. 2022
Výběrová řízení

Bylo vyhlášeno výběrové řízení pro zájemce o získání mzdové podpory postdoktorandů v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a to z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Jedná se o jarní kolo roku 2022.

Lhůta pro projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení končí v pondělí 4. dubna 2022 ve 13 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz.

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené; doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, a to pokud od udělení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním návrhu na zařazení do Programu PPLZ neuplynuly více než 4 roky. Další podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti naleznete zde.

Přihláška do výběrového řízení v Sociologickém ústavu AV ČR musí obsahovat:

  • název a rámcový pracovní program/abstrakt projektu, na kterém chce kandidát pracovat (v rozsahu max. 1 normostrany),
  • u externích přihlášených též název útvaru pracoviště, do kterého má být navrhovaný kandidát zařazen,
  • strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností včetně perspektivy jeho profesního uplatnění na pracovišti,
  • prohlášení kandidáta, že souhlasí s navrženými pracovními podmínkami a pracovním programem,
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let.

Přihlášky budou posouzeny ustanovenou výběrovou komisí, která rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí k postoupení žádosti na Akademii věd. Vybraní zájemci o získání podpory budou následně osloveni s žádostí o dopracování kompletních podkladů a ve spolupráci s vedením ústavu připraví žádost o podporu prostřednictvím on-line aplikace KIS k podání do soutěže.

Návrhy projednává Rada Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Termín k předkládání žádostí na AV ČR je 30. 4. 2022. 

Sdílejte tuto stránku