Nové publikace
Vydáno: 12. 12. 2005

Vyšlo druhé číslo 6. ročníku časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum: Ženy ve veřejném životě

Šestý ročník časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum vychází v rámci projektu Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře financovaného programem Podpory projektů cíleného výzkumu AV ČR.

Obsahově zůstává zachována koncepce minulých ročníků, ve kterých byla pozornost soustředěna jak na analýzy feministických teoretických a metodologických konceptů a přístupů, tak na prezentace výsledků sociologických výzkumů z oblasti genderu.

Druhé číslo 6. ročníku je zaměřeno na téma participace žen na veřejném životě společnosti. Veřejným životem je zde míněn široký okruh aktivit spojený s politikou, vzděláváním, občanským sektorem, uměním, médii či trhem práce atd. Všude v těchto oblastech můžeme zaznamenat určitou genderovou mezeru, tedy výrazně nevyrovnané zastoupení žen a mužů, ať už s ohledem na strukturu v rámci mocenské hierarchie či z hlediska jejich početního zastoupení. Téma občanské participace žen se tak stává jedním ze základních problémů spojených s otázkami demokracie a rozvoje občanské společnosti.

Cena 146,- Kč + poštovné a balné

Distribuce: Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 222 221 761, fax: 222 220 143, e-mail: Eva.Strnadova@soc.cas.cz, www.soc.cas.cz

Připojené obrázky