Vydáno: 7. 3. 2012
Ostatní

vernisáž: pátek 9. 3. 2012 od 18:00, výstava potrvá do 27. 5. 2012

Centrum pro současné umění FUTURA si Vás dovoluje pozvat na výstavu

CARE CRISIS

vystavující umělci: MIEKE BAL (NL), URSULA BIEMANN (CH), MARÍA GALINDO (BO), GABRIELA GOLDER (AR), ELŻBIETA JABŁOŃSKA (PL), GÜLSÜN KARAMUSTAFA (TR), ANDREJA KULUNČIĆ (HR), MAU MONLEÓN (ES), DANIELA ORTIZ (PE), LARISA SITAR (RO), ANNETA MONA CHISA & LUCIA TKÁČOVÁ (RO/SK)

& SOCIOLOŽKA: ZUZANA UHDE (CZ)

Kurátoři: DAVID ARLANDIS & JAVIER MARROQUÍ

vernisáž: pátek 9. 3. 2012 od 18:00

výstava potrvá do 27. 5. 2012

FUTURA
Holečkova 49
150 00, Praha 5  - Smíchov

tel.: +420 604 738 390

mail: info@futuraproject.cz , web: www.futuraproject.cz

otevřeno: st-ne 11-18

VSTUP VOLNÝ / ENTRANCE FREE

Care Crisis je projekt spojující umění a výzkum, který se zaměřuje na fenomén, jež začal být označován jako krize péče. Krize péče odkazuje na změny v každodenních praktikách péče jak uvnitř rodiny, tak ve veřejné sféře v návaznosti na negativní ekonomické změny a proměny práce v době neoliberální globalizace. Zatímco ženy vstoupily do – tradičně mužského – světa placené práce, pouze malé změny se odehrály v genderové dělbě práce a společenské organizaci placené práce. Tyto změny se setkávají s procesy intenzivního šíření kapitalismu, které vedou ke komodifikaci všech aspektů života společnosti, včetně péče. Krize péče se projevuje jak deficitem péče potřebné pro rozvoj jedince a společnosti, tak proměnou společenské organizace péče v podobě jejího ztržnění.

Moderní společnost je organizována na základě odlišení produktivní práce a reprodukční práce, tj. uchováváním věcí a praktikami péče. Toto rozdělení mohlo být ustaveno díky genderové dělbě práce, v níž byla produktivní práce tradičně připsána mužům a péče ženám. Tento systém byl dále upevněn fordistickým modelem rodiny, tj. nukleární rodiny v kapitalistickém systému, v jejímž základě stojí tato dělba práce.

Krize péče vzniká na základě současného působení programů strukturálního přizpůsobení a procesu odbourávání západního modelu sociálního státu, demografických změn v západní společnosti a geopolitických nerovností, které vedou čím dál tím více lidí z chudších zemí k migraci, restrukturalizaci rodiny v návaznosti na větší zapojení žen na trhu práce a komodifikaci péče, která je začleňována do procesu akumulaci zisku.

Výstava v Centru pro současné umění FUTURA je součástí širšího projektu, který usiluje o výzkumné angažmá spojující různá pole vědění, přičemž umění je jedním z nich. Umění je zde prezentováno jako výzkum a současně jako produkce znalosti. Především se ale jedná o multidisciplinární projekt, který se pohybuje na pomezí mezi feminismem, sociologií, ekonomií a globálními studii.

David Arlandis & Javier Marroquí

CELOROČNÍ VÝSTAVNÍ PROGRAM FUTURY JE PODPOŘEN

MINISTERSTVEM KULTURY ČR, MAGISTRÁTEM HL.M. PRAHY*

& VÝSTAVA CARE CRISIS

ERSTE FOUNDATION, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART - ZAGREB, JOINMUSIC.CZ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

RADIO WAVE, PROTIŠEDI.CZ, ARTMAP, ARTYČOK.TV, RADIO 1, PRAGUE GALLERIES*

Care Crisis is a project connecting art and research and focusing on the phenomenon that has become to be called care crisis. Care crises refers to changes in everyday practices of care within both families and public sphere due to negative economic and labour force changes in the era of neoliberal globalization. While women entered the – traditionally male – realm of paid work, there have been little changes in gender division of labour and the social organization of paid work. These changes meet with the intensive enlargement of capitalism that results in commodification of all aspect of social life, including care. Care crises is manifested in both a deficit of care needed for personal development and social flourishing and a transformation of the social organization of care in terms of its marketization.

Modern society is organized along the division between productive and reproductive labour, the latter being that of a preservation of things and care practices. This division could have been established due to the gender-based division of labour in which productive labour was traditionally assigned to men and caring tasks were assigned to women. Such a system was consolidated in the framework of the Fordist family, the nuclear family within capitalist system that is governed by such a division.

Care crises is located at the junction of structural adjustment policies and processes of dismantling of the Western model of welfare state, demographic changes in Western society and geopolitical inequalities which push more and more people from poorer countries to migrate, a restructuring of the family due to women´s increasing labour market participation and a commodification of care which is incorporated into the circle of profit accumulation.

This exhibition at Center for contemporary art FUTURA is part of a major project that aims to be a research endeavour which involves diverse fields of knowledge, art being one of them. Art is presented as a research as well as a production of knowledge. But, above all, it is a multidisciplinary project which oscillates between feminism, sociology, economics and globalization studies.

David Arlandis & Javier Marroquí

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky