Vydáno: 25. 7. 2012
Ostatní

Postdoktorandský pracovník ve vědě a výzkumu / Vědecký a pedagogický pracovník v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast

 

Popis činnosti laboratoře, pracoviště

Mezi důležitá témata Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích patří problematika prevence z aspektu zdravotně sociální práce. Zabývá se jí vědecký tým složený ze specialistů z oblasti zdravotní, zdravotně sociální a sociální.

Postdoktorandský pracovník ve vědě a výzkumu / Vědecký a pedagogický pracovník v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast

 

Popis činnosti laboratoře, pracoviště

Mezi důležitá témata Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích patří problematika prevence z aspektu zdravotně sociální práce. Zabývá se jí vědecký tým složený ze specialistů z oblasti zdravotní, zdravotně sociální a sociální.

V současné době však fakulta nemá ve svých vědeckých týmech žádného absolventa doktorského studia zaměřeného na čistě sociální oblast. Rozšíření týmu o tuto osobnost by mělo přinést zkvalitnění vědecké a výzkumné činnosti v celé této oblasti. Je to důležité vzhledem k demografickému vývoji společnosti i sílícím potřebám rozšiřovat výzkumy v sociální oblasti.

Zapojením nového postdoka, který bude na sociální oblast specializovaný, dojde především k obohacení týmu o nové poznatky a k posílení výzkumné, vědecké a publikační činnosti v sociální oblasti, kterou je v současné době nezbytně nutné podporovat.

Tento člen týmu bude kvalitní protiváhou k čistě zdravotně zaměřeným členům týmu, kteří na fakultě pracují a realizují své výzkumy. Problematika prevence je obsažena v celé řadě studijních předmětů (násilí, civilizační choroby, sebevraždy a prevence v oblasti psychosomatické atd.). Teorie prevence je velmi složitá a potřebuje další hluboké rozpracování především v oblasti teoretické, což zároveň prospěje aplikované sféře. Postdok zvýší úroveň doktorského studia zaměřeného na koordinovanou rehabilitaci.

 

Popis činnosti postdoka

Úloha postdoka v tomto týmu bude spočívat především v teoretických koncepcích dané problematiky. Bude pracovat v oblasti teorie a teoretických metod, které jsou potřeba k uplatnění daného programu.

V prvním roce se postdok seznámí se současnou úrovní znalostí na toto téma, provede rešerše domácí i zahraniční literatury. Zúčastní se větší části zahraničních stáží v zařízeních, která se touto problematikou zabývají. V druhém a třetím roce vypracuje teorie těchto problémů z oblasti prevence zaměřené na aspekty sociální. Výsledky bádání postdoka budou uveřejňovány v recenzovaných a impaktovaných časopisech českých i zahraničních. Bude je prezentovat na odborných konferencích doma i v cizině. Souhrnné poznatky zveřejní v monografii v českém a cizím světovém jazyce.

Zúčastní se projektů evidovaných v CEP vědeckého týmu řešícího prevenci v oblasti zdravotně sociální a zároveň se bude významně podílet na podávání nových žádostí k projektům evidovaných v CEP. Jeho hlavní úloha bude spočívat v tvorbě sociální metodologie v problematice zdravotně sociální prevence.

Postdok se zapojí do projektové činnosti fakulty. Tím se zajistí vysoká kvalita přípravy nových projektových žádostí a postdok, resp. celý tým získá rozšiřující informace v oblasti projektového řízení vědeckých projektů. Zapojení postdoka bude probíhat na koordinačních schůzkách řešitelů projektů a sám postdok bude řešit dílčí úkoly (oblast sociální) současně probíhajících projektů.

Vznikne nový předmět Teorie prevence v oblasti sociální práce, kde bude postdok přednášet studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia JU problematiku zaměřenou na teorii prevence, její cíle, metody, výzkumné otázky, nové informace a poznatky ze zahraničních stáží apod. Samostatně povede odborné semináře a workshopy určené akademickým pracovníkům. Problematiku teorie prevence z hlediska sociálního bude přednášet na mezinárodních i tuzemských konferencích a workshopech.

 

Finanční ohodnocení postdoka: 40 000 Kč za měsíc

 

Proces výběru kandidáta

 

Výběrová kritéria

  1. Kandidát úspěšně dokončil Ph.D. studium a obdržel titul Ph.D. nebo srovnatelný titul v zahraničí po 28. březnu 2008 / Candidate completed and obtained successfully a Ph.D. degree or similar degree if they studied abroad on or after March 28, 2008.
  2. Dobrá znalost anglického jazyka event. českého jazyka (CAE nebo ekvivalent) (10 %) / Good knowledge of the Czech or English language (CAE or the equivalent).

Počet a kvalita článků ve vědeckých časopisech (váha 50 %) / The number and the quality of articles in scientific journals (50% weight)

  1. Zkušenosti v oblasti sociální práce (30 %) – doložení vystudovaného oboru nebo dokumentace práce na projektech (články) / Experience with social work – studied social study program or documentation of project work (articles).
  2. Znalost aplikace vědeckých a statistických metod do projektové činnosti (10 %) – doložení zpracovaných projektů / Knowledge of applying science and statistics methods into project activities.
  3. Další specifické požadavky mentora / Other specific requirements of a mentor :
  • prezentační dovednosti / presentation skills
  • zkušenosti v pedagogické činnosti / experience in teaching

 

Potřebné dokumenty

  1. CV / CV
  2. Kopie diplomu Ph.D.

3.   Specifické požadavky mentora (bibliografie, plán vědecké činnosti, seznam stáží apod., přehled pedagogické činnosti, téma dizertační práce a její hodnocení) / Specific requirements of a mentor (bibliography, the plan of research activities, a list of internships, etc., an overview of teaching, the topic of a dissertation and its evaluation)

 

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry nesplňují, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry, předstoupí před hodnotící komisi.

Při hodnocení uchazečů pomocí kritérií, která mají objektivně určitelnou číselnou hodnotu, bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

 

Přihlášky s požadovanými dokumenty musí být doručeny písemně do 31. 8. 2012 na adresu: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jírovcova 1347/24, 370 04 České Budějovice nebo na e-mail: rprokes@zsf.jcu.cz.

 

Sdílejte tuto stránku