Published: 12. 12. 2014
Tenders

Předmětem plnění veřejné zakázky bude realizace sběru dat čtyř po sobě jdoucích vln reprezentativního pravděpodobnostního panelového výzkumu domácností ČR s názvem „České panelové šetření domácností“, resp. „Czech Household Panel Survey“ dále uváděné též pod zkratkou CHPS.

Výběrové řízení proběhne v rámci projektu GAČR 14-36154G s názvem „Dynamika změny v české společnosti“. CHPS je mezioborové empirické dotazovací šetření domácností a jejich členů ve věku 10 a více let. Šetření kombinuje sociologické, ekonomické a politologické přístupy a bude zaměřeno na následujících pět tematických oblastí:

  • Rodinný život a hospodaření domácností s příjmy.
  • Vzdělání a trh práce.
  • Sociální stratifikace.
  • Výběr bydlení a nerovnosti.
  • Politická participace a občanská společnost.

Cílem je zachytit procesy sociální změny a zároveň přispět k odborné přípravě následující generace českých výzkumníků v oblasti sociálních věd. Časové snímky a data z dotazníků pro děti v domácnosti ve věku 10-17 let poskytnou informace o každodenním životě v domácnostech a procesu socializace, v níž se následující generace občanů připravuje na zapojení do života společnosti. Data budou přístupná nejširší vědecké komunitě prostřednictvím Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA) a evropské výzkumné infrastruktury CESSDA.

Realizace bude na straně dodavatele zahrnovat: přípravu plně pravděpodobnostního designu výběru domácností a určení jeho parametrů, programování CAPI pro realizaci dotazování panelového šetření a další spolupráci při přípravě dotazníku, přípravu a tisk dotazníků vyplňovaných samostatně respondenty, školení tazatelské sítě pro účely šetření, realizaci pilotního šetření k ověření výzkumného nástroje a procesu šetření, realizaci výběrového postupu ve všech jeho krocích, sběr dat a průběžné vyhodnocování sběru dat, realizaci strategie udržení návratnosti po celou dobu trvání panelového šetření zahrnující např. odměny respondentům, udržování panelu po dobu realizace šetření, pořízení, kontrolu integrity, ověření a čištění datových souborů, vytvoření vah a související úlohy.

Kontaktní osoba: Michaela Röschová, michaela.roschova@soc.cas.cz, tel. 210 310 237

Další podrobnosti: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/sociologicky-ustav-av-...

Share this page