Published: 18. 4. 2008
New publications

Radka Dudová

Studie Otcovství po rozchodu rodičovského páru Mgr. Radky Dudové, Ph.D., je třetí z nové ediční řady publikací, kterou připravuje Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., pod názvem Sociologické disertace.

Tato kniha se zabývá otcovstvím, tak jak jej prožívají a konstruují muži, kteří nemají své dítě svěřené do své výhradní výchovy a přestávají s ním sdílet společné bydliště. Jedná se o podobu otcovství, se kterou se setkává a různým způsobem vyrovnává většina českých mužů po rozvodu: s dětmi již nemají společný domov a místo toho je jim vyhrazen čas na „styk s dítětem“. Kniha se zaměřuje na rozbor změn otcovské role, identity a praktik po rozchodu rodičovského páru. Činí tak pomocí kvalitativní metodologie sociologického výzkumu, konkrétně konstruktivistického pojetí „zakotvené teorie“ a techniky rozhovoru. Autorka provedla 35 rozhovorů s otci po rozvodu či rozchodu a na jejich základě popisuje způsoby, jakými jsou tito muži nadále „živiteli“, „pečovateli“, „vychovateli“ či „učiteli“ svých dětí. V rozhovorech byly identifikovány tři základní modely otcovství, které lze prezentovat jako tři ideální typy otců. Každý z nich se po rozchodu setkává s jinými problémy a je vystaven jiným rizikům z hlediska zachování kontinuity rodičovského vztahu. Vzhledem k použité metodologii není a nemůže být cílem této práce poznání jediné objektivní reality porozvodového otcovství, ale způsobů, jakými zkoumaní muži konstruují a interpretují svou vlastní subjektivní realitu. Porozumění jejich „verzi“ skutečnosti může pomoci citlivému přístupu k této problematice a v budoucnu snad i nepřímo ke zlepšení komunikace mezi všemi zúčastněnými v rozvodové situaci – rozvádějícími (či rozcházejícími) se rodiči, jejich dětmi a institucemi, které do tohoto bolestného procesu vstupují.

Rozsah publikace je 234 stran.

Obsah

Předmluva................................................................5

Poděkování..............................................................11

Úvod....................................................................13

1. Současná sociologie rodiny - konstruktivistické paradigma............16

2. Metodologické předpoklady výzkumu otcovství po rozchodu rodičů.......67

3. Repertoáry otcovství.................................................85

4. Typologie otcovství po rozchodu parnterů............................134

5. Osobní a otcovská identita rozvedených otců.........................151

6. Další faktory ovlivňující kontinuitu vztahu mezi otcem a dítětem....175

7. Shrnutí a závěry....................................................188

Literatura.............................................................199

Summary................................................................224

O autorce..............................................................231

 

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1

110 00 Praha 1

tel: 222 221 761

e-mail: prodej@soc.cas.cz

Informace o dalších publikacích vydaných v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., viz http://publikace.soc.cas.cz

 

Share this page

Attached images