Project duration: 
2020 - 2023

Projekt se zaměřuje na to jak veřejné a soukromé diskurzy dluhu stejně jako praktické využívání půjček ovlivňuje občanství těch, kteří jsou předlužení. K občanství přistupujeme jako k multidimenzionální, vnitřně hierarchizované legální a společenské instituci, která může být velmi nerovnoměrně přiznávána i nárokována. Skrze zkoumání reprezentace, aktérství a subjektivity lidí, kteří mají problémy se splácením půjček je naším cílem porozumět hierarchizaci, k níž ve spojitosti s dluhem dochází. Využíváme pojem “dluhové systémy” (debt circuits), abychom zdůraznili dynamickou a procesuální dimenzi dluhu, zahrnující nejen toky peněz, ale i významů a emocí, které proudí v sítích, které vznikají mezi dlužníky, věřiteli, veřejnými institucemi, technologiemi a objekty. V projektu budeme analyzovat (1) vývoj legislativního rámce a veřejné a policy diskurzy (2) lokální dluhové systémy a způsoby, jak se promítají do občanství skrze případové studie ve třech obcích (3) osobní narativy dlužníků a způsoby jak ve vztahu k dluhům utvářena jejich reprezentace, aktérství a subjektivita.

V roce 2020 byl částečně realizován terénní výzkum a vznikla kapitola „For the sake of consumer protection”: Blending paternalism and neoliberalism in the discursive financialization of households in the Czech Republic v rámci knihy Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-peripheries (Marek Mikuš, Petra Rodik (eds.), Routledge). V roce 2021 vznikly dvě knižní kapitoly – první („For the sake of consumer protection“: Blending paternalism and neoliberalism in the discursive financialization of households in the Czech Republic) se zaměřila na diskurz financializace u veřejných institucí a byla publikována v knize Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-Peripheries v nakladatelství Routledge. Druhá („O ekonomických periferiích a omezování sociálního státu v Česku“) vyšla v knize Demokracie - jak dál? Rizika a výzvy pro Česko a svět nakladatelství Vyšehrad. V roce 2022 jsme pokračovali v rámci na výstupech projektu - především na odborných statích, který byly zaslány k recenznímu řízení do prestižních zahraničních časopisů a jsou aktuálně posuzovány. V roce 2023 plánujeme finalizaci práce na daných výstupech a práci na připravované monografii, která vzniká v českém jazyce pro odbornou i širší veřejnost.  

Topics: 
dluhy
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Hoření Samec, Tomáš
Téma:
dluhy, economics, legitimacy
Oddělení:
Socioeconomics of Housing
Typ publikace:
Chapter in monograph