Trvání projektu: 
2020 - 2022

Projekt TA ČR, reg. č. TL03000657

Cílem projektu je analýza a návrh způsobu inovace Informačního systému o průměrném výdělku (dále jen ISPV), aby umožnil dlouhodobě sledovat vliv faktorů, které dosud nebyly dostatečně sledovány ani evidovány. Pozornost bude věnována zejména začlenění proměnných týkajících se péče. Podle dosavadních zjištění v ČR i zahraničí se tyto charakteristiky významnou měrou podílejí na genderových rozdílech v odměňování. Hlavním výstupem projektu bude návrh inovace ISPV v podobě konkrétních nových proměnných a postupů jejich evidence a analýzy. Tento návrh bude analyticky a odborně podložen a podmínky jeho realizace budou diskutovány se všemi relevantními aktéry (zaměstnavatelé, MPSV, Trexima). Výsledky projektu budou využity MPSV ČR, které je zadavatelem sběru dat ISPV a zároveň aplikačním garantem.

Během roku 2021 těžiště řešení projektu spočívalo zejména v  dokončení sběru dat k jednotlivým výzkumným aktivitám, analýze a zpracování dat a zejména pak v realizaci dvou workshopů, které se ukázaly být zcela klíčové pro další směřování projektu. Probíhající řešení v roce 2021 nasměrovalo projekt blíže k návrhu konkrétního řešení rozšíření databáze ISP/V o indikátory rodičovství směrem k hledání možných způsobů propojení databáze ISP/V s veřejnými registry namísto zvyšování zátěže zaměstnavatelů a rozšiřování množství sbíraných dat.

Hlavní řešitel: 
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. (Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.)
JUDr. Natálie Mansella, Ph.D.
PhDr. Iva Zadražilová
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
péče
rodičovství
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Kristýna Pospíšilová, Natália Mansella, Marta Vohlídalová

Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Zaměřuje se na to, jak by bylo možné upravit sběr dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) o indikátory sledující rodičovství tak, aby bylo možné v českém kontextu systematicky sledovat vliv rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly. Jedná se o tzv.

Téma:
gender, mzdy a příjmy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kristýna Pospíšilová, Marta Vohlídalová

Gender pay gap, parenthood and work precarity. The paper focuses on how parenthood
(measured by the number of children) contributes to the high level of gender pay gap (GPG)
in the Czech Republic and how is it shaped by precarious work contracts. The analysis is
based on a questionnaire survey of a representative sample of 1119 respondents aged 20 to
55 years. Sequential testing of regression models proved that number of children affects

Téma:
gender, mzdy a příjmy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek